Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Ako zabezpečiť požiarnu ochranu v praxi

Človek sa už od nepamäti snaží chrániť pred nepriaznivými situáciami akými sú požiare či iné mimoriadne udalosti. Potreba plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vyplýva zo zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi.

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi predstavuje ucelený systém činností od materiálno-technického vybavenia, potrebnej dokumentácie až po výkon úloh odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich preventívne protipožiarne prehliadky.

Som zamestnávateľ, aké sú moje povinnosti?

Ako zamestnávateľ ste povinný zabezpečiť niekoľko dôležitých úloh. Medzi základne povinnosti patrí zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky, určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov, vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom. Ak pracovisko zamestnávateľa má rozlohu do 100m2, zamestnáva najviac piatich zamestnancov a nevykonáva činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v takom prípade postačuje aj zamestnávateľ svojim zamestnancom zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi.

Zamestnávateľ musí zabezpečiť na pracovisku vhodné druhy hasiacich látok, ako aj ich správne rozmiestnenie v objekte v súlade s projektovou dokumentáciou.

Význam preventívnej protipožiarnej prehliadky

Vykonávaním preventívnych protipožiarnych prehliadok sa zabezpečuje vnútorná kontrola stavu prevádzky alebo pracoviska v súlade s právnymi predpismi.

Zákon o ochrane pred požiarmi určuje povinnosť právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľovi, zabezpečiť vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok vo všetkých objektoch a priestoroch a odstraňovať zistené nedostatky.

Ako často?

· každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,

· každých 6 mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,

· každé 3 mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby –podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.

Tieto prehliadky vykonáva odborne spôsobilá osoba – technik požiarnej ochrany. Technika požiarnej ochrany si zamestnávateľ zabezpečí z radu vlastných zamestnancov, netreba však zabúdať, že tento zamestnanec musí byť držiteľom platného osvedčenia. Vo väčšine prípadov túto úlohu plní externý technik požiarnej ochrany.

Prehliadka v praxi

Účelom preventívnej protipožiarnej prehliadke je zabezpečiť plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá poukáže na prípadne nedostatky zistené počas kontroly. Technik požiarnej ochrany kontroluje skutkový stav v súlade s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby, navrhuje riešenia na odstránenie zistených nedostatkov. Okrem toho spracúva a vedie dokumentáciu o ochrane pred požiarmi. Dokumentáciu o ochrane pred požiarmi tvorí:

· Požiarna identifikačná karta

· Požiarny poriadok pracoviska – vypracúva sa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

· Požiarne poplachové smernice – povinnosti osôb kt. spozorujú požiar, dôležité telefónne čísla

· Požiarny evakuačný plán – grafické vyznačenie únikových ciest, rozmiestnenie zariadení na zdolanie požiaru

· Požiarna kniha – zápis z preventívnej protipožiarnej prehliadky a iných dôležitých udalostí, nedostatky zistené počas prehliadky

· Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

· Doklady o kontrole požiarnych zariadení údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi, dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

· Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok

· Dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky

· Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby

Dôležitou súčasťou zabezpečenia požiarnej ochrany je pravidelné preškoľovanie zamestnancov. Vykonáva sa raz dva roky. Jeho súčasťou je aj praktická ukážka ako správne používať hasiace prístroje. V priestoroch kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, ako sú napr. kotolne, pracoviská kde sa manipuluje s horľavými látkami, prípadne sa skladujú horľavé látky je potrebné zriadiť protipožiarnu hliadku pracoviska. Členovia hliadky sú prvé osoby, ktoré riadia zdolanie požiaru, zabezpečujú evakuáciu osôb, a ak to dovoľuje stav, vykonávajú kontroly pracovísk. Školenie členov hliadky sa vykonáva raz za rok. V priestoroch kde sú zložité podmienky z hľadiska evakuácie osôb, napr. budovy s viac ako dvoma nadzemnými podlažiami, je potrebné vykonať minimálne raz ročne cvičný požiarny poplach. Jeho účelom je preverenie plnenia úloh uvedených v požiarnych poplachových smerniciach.

Kto to zaplatí?

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiaru je povinná dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi a tým pádom hradí všetky výdavky s tým spojené. Bežnou praxou je, že subjekty, ktoré prenajímajú svoje objekty, priestory či iné pracoviská iným podnikateľským subjektom časť svojich povinnosti prenesú práve na nového nájomcu. Presunutie týchto povinností musí byť jasne definované v zmluve o prenájme.

Kto ma skontroluje?

Netreba zabúdať, že plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi je v hľadáčiku štátneho požiarneho dozoru. Ten podľa závažnosti porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môže udeliť právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu až do výšky 16 595 €.

Záver

Aj keď si to často neuvedomujeme, plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi predstavuje neoddeliteľnú súčasť zabezpečenia ochrany života a zdravia ľudí, nie len v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Majitelia objektov sú povinní riadne si plniť svoje zákonné povinnosti, zabezpečovať pravidelné kontroly svojich pracovísk a odstraňovať zistené nedostatky. Zamestnávatelia okrem iného musia myslieť aj na pravidelné školenia svojich zamestnancov, upozorňovať na miesta a činnosti, ktoré môžu predstavovať zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.