Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

dOKUMENTÁCIA BOZP

V zmysle zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajú viaceré povinnosti zamestnávateľa. Jednou z nich je povinnosť  vypracovať a viesť dokumentáciu BOZP záväznú pre všetkých zamestnancov.

 

Ako by mala vyzerať dokumentácia BOZP?

Ako vyzerá dokumentácia BOZPDokumentácia BOZP je súbor smerníc, interných predpisov, postupov opatrení a zásad BOZP. Musí byť vypracovaná na mieru podľa konkrétnych podmienok zamestnávateľa.

Obsah BOZP dokumentácie závisí od veľkosti subjektu – fyzickej / právnickej osoby, počtu zamestnancov a zamerania.

Vypracovaniu BOZP dokumentácie vždy predchádza podrobný audit BOZP – viac informácií TU.

Dokumentácia BOZP je záväzná pre všetkých zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť s dokumentami BOZP všetkých svojich zamestnancov. Dokumentácia  musí byť umiestnená tak, aby bola zamestnancom kedykoľvek prístupná.

 

 

Kto musí mať vypracovanú dokumentáciu BOZP?

Dokumentáciu BOZP musia mať vypracovanú všetky podnikateľské subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov a veľkosť organizácie.

 

Kto nemusí mať vypracovanú dokumentáciu BOZP?

Podnikateľským subjektom, ktorí nezamestnávajú zamestnancov nevyplýva povinnosť mať vypracované dokumenty BOZP.

 

Kto vypracúva dokumentáciu BOZP?

Dokumentáciu BOZP vypracúva spravidla technik BOZP/ABT (autorizovaný bezpečnostných technik)  v súčinnosti s konateľom resp. majiteľom. Spracovaná dokumentácia sa predkladá na schválenie konateľovi resp. majiteľovi.

 

Obsah dokumentácie BOZP

Dokumentáciu BOZP tvoria smernice, ktorých obsah závisí od druhu prevádzok a činností, ktoré sa v nich vykonávajú.

 Dokumenty BOZP

Základné smernice BOZP

 

 1. Koncepcia politiky BOZP – účelom koncepcie politiky BOZP je stanovenie cieľov a ich postupov k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia
 2. Politika BOZPprezentuje základné ciele, zámery a stratégiu podniku v oblasti proti úrazovej prevencie, zlepšovania pracovných podmienok a pracovného prostredia
 3. Metodika na vypracovanie hodnotenia nebezpečenstiev a rizika práce zamestnancovpostup hodnotenia rizík
 4. Analýza rizík – identifikuje ohrozenia na pracovisku prostredníctvom zvolenej metódy, na základe posúdenia sa príjmu bezpečnostné opatrenia
 5. Smernica na poskytovanie OOPP – obsahuje zodpovednosti, práva a povinnosti zamestnávateľa / zamestnancov, ktoré sa týkajú OOPP
 6. Regulatív OOPP – na základe analýzy rizík sa vypracuje detailná smernica poskytovania OOPP, ktorá zahŕňa špecifikáciu OOPP, ktorý má byť zamestnancovi poskytnutý
 7. Zakázané práce a činnosti na pracovisku – vymedzenie zakázaných prác a činnosti na pracovisku, ktoré zamestnanec nesmie vykonávať
 8. Zoznam prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým – určuje zoznam prác a pracovísk zakázaných osobitným skupinám zamestnancov
 9. Smernica na zabezpečenie pitného režimu – účelom tejto smernice je stanovenie rozsahu a podmienok zabezpečenia pitného režimu pre zamestnancov organizácie, zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia
 10. Smernica pre postup vykonávania kontrol požívania alkoholu, omamných a psychotropných látokurčuje postup zamestnávateľa v prípade vykonania kontrol požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok
 11. Postup pri vzniku pracovného úrazu – opis činností pri vzniku pracovného úrazu na pracovisku – evidencia, registrácia, hlásenie, šetrenie, prijatie a výkon opatrení
 12. Traumatologický plán – zdravotnícke postupy pri rôznych druhoch poranení, rozmiestnenie prostriedkov na poskytovanie prvej pomoci
 13. Kniha evidencie úrazov – slúži na evidenciu všetkých úrazov na pracovisku
 14. Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci – zástupca spolupracuje so zamestnávateľom a zamestnancami pri plnení úloh BOZP na pracovisku. Je dôležitým sprostredkovateľom medzi zamestnávateľom a zamestnancami v otázkach BOZP
 15. Bezpečnostné pokyny pre prácu na rebríkoch – stanovuje zásady bezpečnej práce na rebríku
 16. Bezpečnostné pokyny pri obsluhe a používaní regálov – stanovuje zásady bezpečnej práce pri používaní regálov
 17. Poučenie zamestnanca o návodoch na používanie a bezpečnostných zásadách – s ohľadom na používané zariadenia, stroje, pracovné prostriedky a elektrické spotrebiče je každý zamestnanec povinný byť preukázateľné oboznámený s návodom na použitie
 18. Smernica o zákaze fajčenia na pracovisku – oboznámenie zamestnancov so zákazom fajčenia na pracovisku
 19. Smernica pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania zamestnancov v oblasti BOZP – zásady odbornej prípravy zamestnancov v oblasti BOZP, osnova a dĺžka jednotlivých školení
 
Cena BOZP dokumentácie

A čo cena ? Každá firma je špecifická, má iný počet zamestnancov, inú fluktuáciu, rôzne riziká. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého zákazníka. Vyžiadajte si ju a majte ju vypracovanú na mieru už za pár minút, jednoducho cez formulár vpravo.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


  BOZPPožiarna OchranaPZS

  Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút


   BOZPPožiarna OchranaPZS

   Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584