Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

ŠKOLENIE BOZP

Povinnosť zabezpečiť BOZP školenia / kurzy

BOZP Kurzy

Školenie zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je spojené najmä s týmito prípadmi:

– pri nástupe zamestnanca do práce
– pri zavedení nových technológií
– pri preradení na inú funkciu v zamestnaní
– pri preradení na iné pracovisko

Povinnosť zabezpečiť  školenie BOZP pre všetkých zamestnancov má zamestnávateľ a ukladá mu tak Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nedodržanie tejto povinnosti má často za následok nie práve najnižšie pokuty zo strany inšpektorátu práce. No omnoho väčšou daňou za nedodržiavanie predpisov v oblasti BOZP  môže byť i úraz, trvalé poškodenie zdravia či v najhoršom prípade smrteľný pracovný úraz zamestnanca.

Z dôvodu legislatívnych zmien, nových predpisov a postupov pri práci je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj periodické školenia zamestnancov najmenej raz za 24 mesiacov. Na všetky tieto a mnohé ďalšie povinnosti v oblasti BOZP myslíme za našich zmluvných klientov my.

Ako prebiehajú naše školenia a kurzy BOZP

„V dnešnej modernej dobe, školenia už nemusia byť nudnou citáciou zákonov.“

Naša firma patrí medzí popredných dodávateľov v bezpečnostnom sektore už 20 rokov. Za ten čas neustále zveľaďujeme spôsoby vykonávania kurzov a školení BOZP, aby boli čo najúčinnejšie najmä po praktickej, ale aj formálnej stránke.

Naši školitelia využívajú hlavne rôzne náučné videá, filmy, fotografie, obrázky, praktické ukážky a diskusie so školiacimi, ktoré zabezpečia dynamickejšie a hlavne zrozumiteľnejšie vzdelávanie zamestnancov.

Formy vzdelávania zamestnancov v oblasti BOZP

1. Prezenčná – formou prednášky
Takáto forma školenia BOZP môže prebiehať kdekoľvek na Slovensku,  u Vás vo firme, alebo v našich školiacich strediskách v Bratislave, Košiciach alebo Vranove nad Topľou

2. Dištančná – formou e-learningu 
Prebieha pohodlne odkiaľkoľvek prostredníctvom počítača, smartfónu či tabletu.

Obsah a cieľ školení BOZP

1. Oboznámenie so základnými právnymi predpismi – legislatíva

2. Oboznámenie s vnútornými predpismi zamestnávateľa – pracovné poriadky, postupy, prevádzkové predpisy

3. Oboznámenie o bezpečnom správaní sa na pracovisku – základné pravidlá BOZP

4. Oboznámenie s nebezpečenstvami vyplývajúcimi z práce a pracovného prostredia – prevencia úrazov, chorôb z povolania.

Časti BOZP školenia zamestnancov

1. Všeobecné oboznámenie zamestnanca – ktoré vykonáva odborne spôsobilá osoba (bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik)

2. Oboznámenie zamestnanca na pracovisku – ktoré vykonáva vedúci zamestnanec priamo na pracovisku

Záverom školenia je overenie vedomostí zamestnanca ústnou formou (otázkami) alebo písomnou formou (testom). Minimálna úspešnosť zamestnanca pri overovaní vedomostí je 80%. V prípade neúspešného overenia vedomostí, sa overovanie vedomostí po doplňujúcom školení a zopakovaní tém, vykoná znova.

Dôležitou súčasťou školení je aj ich preukázateľnosť. To znamená, že o každom školení musí byť vyhotovený záznam.

Záznam o oboznámení zamestnanca obsahuje dátum, meno a priezvisko školiteľa, meno a priezvisko školenej osoby, podpis školiteľa a školenej osoby, rozsah a osnovu školenia (viď. obr.)

 

BOZP e-learning

Online školenie BOZP

V čase koronakrízy, ale aj mimo nej je veľmi efektívnym nástrojom vzdelávania zamestnancov v oblasti BOZP tzv. dištančná forma školenia, e-learning.

Zamestnanci sa tak vedia vzdelávať individuálne počas práce z domu, či jednoducho na diaľku z pohodlia svojej kancelárie. Stačí im na to svoj počítač alebo mobilný telefón.

Naše e-learningové školenia sú schválené Národným inšpektorátom práce, takže plne nahrádzajú prezenčnú formu školení.

Zamestnanec sa po obdržaní prihlasovacieho mena a hesla, jednoducho prihlási do systému podľa inštrukcií uvedených v úvodnom emaili. Po výbere požadovaného kurzu začína vzdelávanie formou prezentácie a končí overovaním vedomostí formou testu. Ak je overovanie vedomostí úspešné, môže si zamestnanec stiahnuť záznam o absolvovaní BOZP školenia (tzv. certifikát).

Najväčšie výhody e-learningových BOZP školení

1. Jednoduchý prístup – pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré systém zašle priamo na email Vášho zamestnanca

2. Jednoduchá administrácia – automatické vygenerovanie záznamu zo školenia, pripomienky exspirácie školení, priomienky neukončených školení

3. Optimalizácia nákladov

Ceny online školení BOZP

Ceny za online školenia BOZP sú individuálne a závisia od počtu osôb. Cenník začína už na cene 4,90€ / 1 školenú osobu.

Chceli by ste si vyskúšať DEMO prístup k nášmu E-learningu ?
Žiadny problém stačí vyplniť nezáväzný formulár a do pár minút Vám ho radi zašleme.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


  BOZPPožiarna OchranaPZS

  Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584