Bratislava      Košice     Vranov nad Topľou

   Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Audit bozp

Na každú firmu, väčšiu či menšiu sa dnes zo všetkých strán valia najrôznejšie audity. Finančné audity, audity GDPR, audity životného prostredia tak ďalej a tak ďalej. Pri slovíčku audit mnohým z  nás často prebehne mráz po chrbte.  Nejako sme si zvykli, že zmienky o audite máme spojené s nie práve pozitívnymi vecami. Nie vždy to tak ale musí byť. Audit môže byť pre firmu aj prínosom. Rozhodli sme sa Vám preto priblížiť čo znamená audit v súvislosti s oblasťou, v ktorej sa vyznáme najlepšie – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Audit BOZP – o čo vlastne ide?

Ako na začiatku každej novej spolupráce je potrebné dohodnúť sa na konkrétnom postupe. Nezáleží na tom, či sídlite v Košiciach, Bratislave, Nitre či Bardejove. Naše služby poskytujeme na celom území Slovenska, pre všetky  typy firiem a zariadení.

Po obdržaní cenovej ponuky, dohode a podpísaní zmluvy o poskytovaní služieb, nastupuje na rad  odborný audit BOZP , kde je vyhodnotený skutočný stav BOZP vo Vašej firme. Ide o praktické vyhodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia na Vašom pracovisku, ktoré vykonáva bezpečnostný technik.

Neoddeliteľnou súčasťou auditu je obhliadka pracoviska, jej súčasťou je aj :

       kontrola bezpečnostného značenia priestorov (označenie schodov, znížených stropov, označenie rizikových pracovísk, označenie elektrických zariadení a ovládačov)

  kontrola bezpečnostného značenia strojov a zariadení (všetky bezpečnostné poistky, klapky ako aj STOP tlačidlá/núdzové tlačidlá)

         umiestnenie strojov pre bezpečnú prácu

        vyhodnotenie všetkých rizík na pracovisku (medzi najčastejšie riziká patrí: zasiahnutie elektrickým prúdom, zranenia v dôsledku stretu s ostrým predmetom, pády, znížená viditeľnosť na pracovisku, oparenia, zlý stav vonkajších a vnútorných komunikácii, ručná manipulácia s bremenami, nevhodné použitie rebríkov a regálov)

          prideľovanie a následné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP)

          zabezpečenie pitného režimu na pracovisku

          dodržiavanie zakázaných prác na pracovisku

          vybavenie pracoviska (šatne, wc, umývarne)

          lekárničky na pracovisku

Už úvodná obhliadka pracovísk, častokrát naším skúseným auditorom napovie, kde sa skrývajú najväčšie riziká a čo je možné s ohľadom na bezpečnosť práce ihneď vylepšiť. Skúste sa aj Vy v tejto chvíli poobzerať a odpovedať si na otázku – Je na našom pracovisku všetko naozaj bezpečné? Nemôže sa v práci nikomu zo zamestnancov nič stať? Zo skúseností vieme, že ak ste na pracovisku už zopár týždňov či mesiacov tak následkom zaužívaných stereotypov v práci dôjde k prehliadaniu rizík v oblasti BOZP.

Obhliadku máme za sebou, čo ďalej?

Obhliadka je za nami a nasleduje časť, kedy dáme veci pre zlepšenie bezpečnosti rýchlo do pohybu. V tejto časti nie je dôvod na obavy, práve naopak. Na základe zistených informácii si spoločne dohodneme ďalší postup pri zvyšovaní bezpečnosti vo Vašej firme.

V prípade nedostatkov, ako sú napríklad chýbajúce bezpečnostné značenia alebo školenia z hľadiska BOZP neodkladne zabezpečíme doplnenie ako aj samotné označenie priestorov. Pri ďalších, už vyššie spomínaných rizikách spoločne s Vami vypracujeme bezpečné pracovné postupy, ktoré budú šité na mieru práve pre Vašu spoločnosť.

Pozrieme sa aj na umiestnenie pracoviska. Zbúrame mýty o tom, že „v kancelárii sa nám nemôže nič stať, veď to nie je stavenisko“. Kancelária rozhodne stavenisko nie je, práve z toho dôvodu pri nej uplatníme bezpečnostné požiadavky pre administratívnu prácu a pri stavenisku zase uplatníme požiadavky preň.

Neoddeliteľnou súčasťou auditu BOZP je aj dokumentácia BOZP, ktorej súčasťou sú smernice na poskytovanie OOPP, smernice pre postup vykonávania kontrol požívania alkoholu a iných psychotropných látok, postup pri vzniku pracovných úrazov, analýza rizík jednotlivých pracovísk, traumatologický plán a mnohé ďalšie dokumenty. Práve teraz je na mieste ďalšia otázka: Obsahuje moja dokumentácia všetky potrebné dokumenty? V tom horšom prípade je na mieste otázka: My by sme mali mať nejakú dokumentáciu BOZP?

V rámci dokumentácie je nesmierne dôležité jej vypracovanie, vedenie, pravidelná aktualizácia na základe neustále sa meniacej legislatívy ako aj neustále sa meniacich podmienok v práci a najmä jej uplatňovanie na pracovisku. Reálne zavedenie dokumentácie BOZP do bežnej praxe Vás, Vašich zamestnancov a teda Vašej spoločnosti, ktoré zabráni čo i len jednej nebezpečnej udalosti, drobnému poraneniu alebo úrazu .. malo význam.

Po vykonaní obhliadky a aktualizácii dokumentácie nesmieme zabudnúť na školenia zamestnancov, doplnenie odborných spôsobilostí pre jednotlivé pracovné činnosti. Pretože aj to tvorí súčasť dotvorenia bezpečného pracoviska. Tejto oblasti sa venujeme v článku na tomto odkaze.

Toto všetko tvorí jeden celok, ktorý ma za úlohy znížiť riziko úrazov či dokonca úmrtí a dopomôcť k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo Vašej firme. Od tejto chvíle za Vás myslíme na termíny školení, vykonávame prehliadky pracovísk, spracovávame harmonogram revízií zariadení a zastupujeme Vás pri kontrolách zo strany inšpektorátu práce či iných dozorných orgánov. Vy sa tak môžeme plne venovať svojej práci a všetky starosti na seba preberáme my.

 

A čo cena ? Každá firma je špecifická, má iný počet zamestnancov, inú fluktuáciu, rôzne riziká. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého zákazníka. Vyžiadajte si ju a majte ju vypracovanú na mieru už za pár minút, jednoducho cez formulár vpravo.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


  BOZPPožiarna OchranaPZS

  Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút


   BOZPPožiarna OchranaPZS

   Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584

   Navštívte nás

   BRATISLAVA

   Ulica Svornosti 42

   821 06 Bratislava

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky BA

   Mobil : +421 905 161 980

   KOŠICE

   Vozárova 1

   040 17 Košice

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky KE

   Mobil : +421 918 505 584

   VRANOV NAD TOPĽOU

   Čemernianska 203

   093 03 Vranov nad Topľou

   Kontaktná osoba: Manažér prevádzky VT

   Mobil : +421 905 271 563

   haspo vranov