Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Audit bozp

Na každú firmu, väčšiu či menšiu sa dnes zo všetkých strán valia najrôznejšie audity. Finančné audity, audity GDPR, audity životného prostredia tak ďalej a tak ďalej. Pri slovíčku audit mnohým z  nás často prebehne mráz po chrbte.  Nejako sme si zvykli, že zmienky o audite máme spojené s nie práve pozitívnymi vecami. Nie vždy to tak ale musí byť. Audit môže byť pre firmu aj prínosom. Rozhodli sme sa Vám preto priblížiť čo znamená audit v súvislosti s oblasťou, v ktorej sa vyznáme najlepšie – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Audit BOZP – o čo vlastne ide?

Ako na začiatku každej novej spolupráce je potrebné dohodnúť sa na konkrétnom postupe. Nezáleží na tom, či sídlite v Košiciach, Bratislave, Nitre či Bardejove. Naše služby poskytujeme na celom území Slovenska, pre všetky  typy firiem a zariadení.

Po obdržaní cenovej ponuky, dohode a podpísaní zmluvy o poskytovaní služieb, nastupuje na rad  odborný audit BOZP , kde je vyhodnotený skutočný stav BOZP vo Vašej firme. Ide o praktické vyhodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia na Vašom pracovisku, ktoré vykonáva bezpečnostný technik.

Neoddeliteľnou súčasťou auditu je obhliadka pracoviska, jej súčasťou je aj :

 • kontrola bezpečnostného značenia priestorov (označenie schodov, znížených stropov, označenie rizikových pracovísk, označenie elektrických zariadení a ovládačov)
 • kontrola bezpečnostného značenia strojov a zariadení (všetky bezpečnostné poistky, klapky ako aj STOP tlačidlá/núdzové tlačidlá)
 • umiestnenie strojov pre bezpečnú prácu
 • vyhodnotenie všetkých rizík na pracovisku (medzi najčastejšie riziká patrí: zasiahnutie elektrickým prúdom, zranenia v dôsledku stretu s ostrým predmetom, pády, znížená viditeľnosť na pracovisku, oparenia, zlý stav vonkajších a vnútorných komunikácii, ručná manipulácia s bremenami, nevhodné použitie rebríkov a regálov)
 • prideľovanie a následné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP)
 • zabezpečenie pitného režimu na pracovisku
 • dodržiavanie zakázaných prác na pracovisku
 • vybavenie pracoviska (šatne, wc, umývarne)
 • lekárničky na pracovisku

Už úvodná obhliadka pracovísk, častokrát naším skúseným auditorom napovie, kde sa skrývajú najväčšie riziká a čo je možné s ohľadom na bezpečnosť práce ihneď vylepšiť. Skúste sa aj Vy v tejto chvíli poobzerať a odpovedať si na otázku – Je na našom pracovisku všetko naozaj bezpečné? Nemôže sa v práci nikomu zo zamestnancov nič stať? Zo skúseností vieme, že ak ste na pracovisku už zopár týždňov či mesiacov tak následkom zaužívaných stereotypov v práci dôjde k prehliadaniu rizík v oblasti BOZP.

Obhliadku máme za sebou, čo ďalej?

Obhliadka je za nami a nasleduje časť, kedy dáme veci pre zlepšenie bezpečnosti rýchlo do pohybu. V tejto časti nie je dôvod na obavy, práve naopak. Na základe zistených informácii si spoločne dohodneme ďalší postup pri zvyšovaní bezpečnosti vo Vašej firme.

V prípade nedostatkov, ako sú napríklad chýbajúce bezpečnostné značenia alebo školenia z hľadiska BOZP neodkladne zabezpečíme doplnenie ako aj samotné označenie priestorov. Pri ďalších, už vyššie spomínaných rizikách spoločne s Vami vypracujeme bezpečné pracovné postupy, ktoré budú šité na mieru práve pre Vašu spoločnosť.

Pozrieme sa aj na umiestnenie pracoviska. Zbúrame mýty o tom, že „v kancelárii sa nám nemôže nič stať, veď to nie je stavenisko“. Kancelária rozhodne stavenisko nie je, práve z toho dôvodu pri nej uplatníme bezpečnostné požiadavky pre administratívnu prácu a pri stavenisku zase uplatníme požiadavky preň.

Neoddeliteľnou súčasťou auditu BOZP je aj dokumentácia BOZP, ktorej súčasťou sú smernice na poskytovanie OOPP, smernice pre postup vykonávania kontrol požívania alkoholu a iných psychotropných látok, postup pri vzniku pracovných úrazov, analýza rizík jednotlivých pracovísk, traumatologický plán a mnohé ďalšie dokumenty. Práve teraz je na mieste ďalšia otázka: Obsahuje moja dokumentácia všetky potrebné dokumenty? V tom horšom prípade je na mieste otázka: My by sme mali mať nejakú dokumentáciu BOZP?

V rámci dokumentácie je nesmierne dôležité jej vypracovanie, vedenie, pravidelná aktualizácia na základe neustále sa meniacej legislatívy ako aj neustále sa meniacich podmienok v práci a najmä jej uplatňovanie na pracovisku. Reálne zavedenie dokumentácie BOZP do bežnej praxe Vás, Vašich zamestnancov a teda Vašej spoločnosti, ktoré zabráni čo i len jednej nebezpečnej udalosti, drobnému poraneniu alebo úrazu .. malo význam.

Po vykonaní obhliadky a aktualizácii dokumentácie nesmieme zabudnúť na školenia zamestnancov, doplnenie odborných spôsobilostí pre jednotlivé pracovné činnosti. Pretože aj to tvorí súčasť dotvorenia bezpečného pracoviska. Tejto oblasti sa venujeme v článku na tomto odkaze.

Toto všetko tvorí jeden celok, ktorý ma za úlohy znížiť riziko úrazov či dokonca úmrtí a dopomôcť k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo Vašej firme. Od tejto chvíle za Vás myslíme na termíny školení, vykonávame prehliadky pracovísk, spracovávame harmonogram revízií zariadení a zastupujeme Vás pri kontrolách zo strany inšpektorátu práce či iných dozorných orgánov. Vy sa tak môžeme plne venovať svojej práci a všetky starosti na seba preberáme my.

 A čo cena? Každá firma je špecifická, má iný počet zamestnancov, inú fluktuáciu, rôzne riziká. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého zákazníka. Vyžiadajte si ju a majte ju vypracovanú na mieru už za pár minút, jednoducho cez formulár vpravo.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


  BOZPPožiarna OchranaPZS

  Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút


   BOZPPožiarna OchranaPZS

   Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584