Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Projekt požiarnej ochrany -
protipožiarna bezpečnosť stavby

Protipožiarna bezpečnosť stavby (PBS) alebo často nazývaná aj projekt požiarnej ochrany, patrí medzi naše hlavné služby, ktorým sa venujeme už takmer 20 rokov. Radi pre vás vypracujeme PBS na akýkoľvek druh stavby.

Pre zaslanie nezáväznej cenovej ponuky použite jednoduchý formulár vpravo.

Vypracovanie projektu požiarnej ochrany

 

Povinnosti firiem týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti stavieb

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

Zabezpečenie protipožiarnej ochrany stavieb

Požiarna ochrana a požiarna ochrana budov sa zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb – tzv. projektom požiarnej ochrany.

Okrem vypracovania projektov investorov pre fyzické a právnické osoby, ponúkame tiež dlhodobú spoluprácu projektantom a architektom. Vypracujeme protipožiarnu bezpečnosť stavby rýchlo a za rozumné ceny.

 

Potrebné doklady pre vypracovanie projektu požiarnej ochrany:

 • pôdorysy jednotlivých podlaží stavby v mierke, s kótami, s legendou (účel) a plochou (v m2) miestností;
 • rez stavby;
 • situácia – môže byť aj kópia z katastrálnej mapy;
 • technická správa – opis (materiály) zvislých a vodorovných stavebných konštrukcií (steny, stropy).

Projekt požiarnej ochrany pre vás vypracujeme bez ohľadu na to, či sídlite v Košiciach, Bratislave alebo kdekoľvek inde na Slovensku. Cenovú ponuku môžete získať už do pár minút a vypracovanie projektu PO vieme zabezpečiť už do 48 hodín.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

     Cenová ponuka na mieru

       Priemerný čas pre vypracovanie
       cenovej ponuky: 57 minút       INFOLINKA

   Michal Kačmár

   Manažér obchodu

   Telefón
   +421 918 505 584