Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Alkohol, drogy a ich prítomnosť

na pracovisku z pohľadu BOZP

 Ako poskytovateľ služieb BOZP sa bežne u zamestnávateľa stretávame s požiadavkou na vykonanie skúšky požitia alkoholu alebo drog u zamestnanca. Podľa § 9 zákona č 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je povinnosťou zamestnávateľa kontrolovať, či nie je zamestnanec v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a kontrolovať dodržiavanie zákazu fajčenia na pracovisku. Alkohol a fajčenie sú na pracovisku kontrolované pravidelne, avšak, ako kontrolovať u zamestnanca prítomnosť omamných a psychotropných látok? Je to potrebné? Čo všetko to zahŕňa?

 

Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.

Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.“ [1]

Podľa  štatistických údajov z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sú  v posledných rokoch užívateľmi omamných a psychotropných látok prevažne mladiství a dospelí od 15 do 34 rokov, čo môže mať negatívny dôsledok na pracovisko, pracovnú morálku a pracovné vzťahy. Za najčastejšie užívanú drogu sa považuje marihuana / konope (Cannabis) (viď obrázok nižšie). [2]

ZDROJ: ECDC –  https://www.emcdda.europa.eu/sites/default/files/at-a-glance-estimates-of-drug-use-in-eu-edr2019.png

Vo všeobecnosti má užívanie drog  nielen zdravotné a sociálne dôsledky  pre samotného užívateľa, ale aj pre spoločnosť a pracovisko. Na pracovisku môže byť užívanie drog závažným problémom, hlavne v odvetviach, v ktorých aj počas bežnej prevádzky hrozí nebezpečenstvo a správanie zamestnanca pod vplyvom drog môže mať za následok zvýšený výskyt zranení, zvýšenie rizika nehôd, či spôsobenie smrti.

Podľa analýz pracovnej úrazovosti, ktorú vykonáva Národný inšpektorát práce za rok 2019 boli vyšetrené 3 prípady smrteľného pracovného úrazu (oblasť poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu 1x; stavebníctvo 2x); a 3 prípady úrazu s ťažkou ujmou na zdraví (oblasť poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu 1x; činnosti v oblasti nehnuteľností 1x; administratívne a podporné činnosti 1x), pri ktorých boli zamestnanci pod vplyvom alkoholu. V roku 2019 neboli evidované pracovné úrazy, ktoré vznikli dôsledkom konania zamestnanca pod vplyvom omamných a psychotropných látok. [3]

Zamestnanec, ktorý užíva drogy je nielen bezpečnostným, ale aj ekonomickým rizikom pre zamestnávateľa napr. neprítomnosť v práci, zhoršená reakčná doba, pomalé rozhodovanie sa, znížená produktivita a efektivita, výroba chybného alebo nekvalitného tovaru a pod.

Užívanie drog má široké účinky a to stimulujúce, upokojujúce, halucinačné, utlmujúce a pod. Každá droga ovplyvňuje správanie sa užívateľa, môžeme si všimnúť poruchy pozornosti, blúznenie, útlm, ale aj naopak zrýchlené pohyby, hyperaktivitu, prehnanú komunikáciu.

Práca ako podnet na užívanie drog

Dôvody, prečo zamestnanec užíva drogy môžu byť osobné, sociálne ale aj pracovné.  Pracovné dôvody môžu byť spojené s nevhodnými pracovnými podmienkami (znečistené prostredie, chladné prostredie), s nízkou spokojnosťou v práci, s nízkym hmotným (finančná odmena, príplatky) alebo nehmotným (pochvala) ohodnotením, so zlým kolektívom, ale aj s dochádzaním za prácou (tzv. týždňovky). Ďalším podnetom môže byť stres. Stres je závažným faktorom ovplyvňujúcim zdravie a psychickú pohodu zamestnanca napr. tzv. „deadline“ termíny, práca pod časovým tlakom, nárazová práca a nútené pracovné tempo (práca v automobilkách) môžu spôsobiť, že zamestnanec siahne po „niečom“ na upokojenie / utlmenie. Opačným príkladom sú vodiči nákladných áut, títo vodiči vykonávajú jazdy na dlhé trasy,  čo pôsobí monotónne,  preto môžu uvažovať nad užitím stimulujúcich látok.

Drogové testy

Alkohol a drogy na pracovisko nepatria. Aj napriek tomu sa tento problém na pracoviskách objavuje a vedie ku skončeniu pracovného pomeru. Pod vplyvom alkoholu či drog zamestnanci nie sú schopní podávať kvalitný pracovný výkon, ale zároveň svojím správaním narúšajú pracovnú disciplínu a morálku. V niektorých prípadoch tiež hrozí, že zamestnanec, ktorý je pod vplyvom alkoholu či drog, môže pri práci ohroziť nielen seba, svoj život a zdravie, ale aj ostatných kolegov, či spôsobiť škodu.

Na Slovensku upravuje vykonávanie kontrol na požívanie alkoholických, omamných a psychotropných látok zákon č. 124/2006 Z.z., konkrétne § 9 ods. 1 písm. b) kde je uvedené:

,, §9 Kontrolná činnosť

(1) Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

b) či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa.“ [4]

Výkon drogových testov je o dosť pozadu voči testom na kontrolu alkoholu na pracovisku. Z verejne dostupných zdrojov je známe, že kontroly na prítomnosť omamných a psychotropných látok u zamestnancov vykonávajú zväčša len veľké spoločnosti, ktoré zamestnávajú väčší počet ľudí. Avšak, tieto kontroly nie sú v takej periodicite ako dychové skúšky na prítomnosť alkoholu.

Kontrolu na prítomnosť omamných a psychotropných látok je možné vykonať rôznymi spôsobmi ako napríklad:

 • diagnostický rozbor moču,
 • diagnostický test zo slín,
 • toxikologický rozbor krvi,
 • plynová chromatografia vlasových korienkov a vlasov.

Pre všetky tieto druhy kontrol prítomnosti omamných a psychotropných látok okrem rozboru z krvi existujú diagnostické testy, ktoré sú voľne dostupné v lekárňach. Avšak, ako pri kontrole na prítomnosť alkoholu v dychu zamestnanca, aj tieto diagnostické testy slúžia iba informatívne a nemajú žiadnu váhu v prípade okamžitého rozviazania pracovného pomeru so zamestnancom alebo v prípade súdneho sporu. Ale vďaka tejto informácii môže zamestnávateľ ďalej konať a požiadať zamestnanca aby sa podrobil toxikologickému testu v certifikovanom zariadení, ktorého stanovisko je považované za dôvod pre rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancom a taktiež je použiteľné ako dôkaz pri súdnom spore.

Informatívne diagnostické testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme zamestnanca môže vykonávať zamestnávateľ alebo bezpečnostný technik na pokyn zamestnávateľa. Ich použitie je zväčša jednoduché a diagnostika rýchla.

Diagnostický test zo slín

Diagnostických testov, ktoré detekujú prítomnosť drog v ľudskom organizme je mnoho, ponúkajú ich rôzne spoločnosti, ale v princípe je ich použitie rovnaké. Je potrebné, aby si kontrolovaný subjekt vložil do úst zbernú tyčinku alebo vatičku, ktorú musí intenzívne zvlhčiť svojimi slinami. Ideálne je, ak danú zbernú tyčinku / vatičku presúva po celej ústnej dutine. Do zbernej tyčinky / vatičky sa nesmie hrýzť, žuvať ju, ťahať zubami alebo inak ju poškodzovať, test by sa mohol znefunkčniť alebo znehodnotiť. Po uplynutí času, ktorý uvádza výrobca daného testu na odobratie vzorky sa daná zberná tyčinka / vatička vloží do detekčného valca, zbernej komory alebo len bezpečne uzavriete zbernú tyčinku do obalu (závisí od druhu testu). Po uplynutí detekčnej doby priemerne 7-10 minút jednoducho odčítate výsledok z kontrolných prúžkov, ktoré sú pri každom druhu drogy osobitne, takže viete určiť, aký druh drogy alebo možné zlúčeniny omamných a psychotropných látok daný kontrolovaný zamestnanec užil. Tento test môže slúžiť ako podnet pre zamestnávateľa, aby daného zamestnanca poslal na odborné toxikologické vyšetrenie a v prípade potvrdenia podozrenia rozviazal pracovný pomer so zamestnancom. Test je bezpečný a hygienicky vyhovujúci ako pre testovaného zamestnanca, tak pre zamestnávateľa alebo bezpečnostného technika, ktorý daný test vykonáva, avšak, nie je na škodu používať pri testovaní jednorazové ochranné rukavice. [5,6]

Niektoré dostupné testery na diagnostiku omamných a psychotropných látok v slinách na trhu: 
Multidrogový test zo slín 6/10 parametrový, Dipro druglab drogový test Twist,  Drogový test Saliva 6/1 

 

Diagnostický test z moču

Taktiež ako pri testoch na prítomnosť drog zo slín, aj pri testoch na prítomnosť drog v moči zamestnanca je mnoho výrobcov a druhov testov. Známe sú hlavne 2 princípy – testovanie pomocou ponorného panelu alebo pomocou testovacej kazety. Pri oboch týchto testoch je potrebná zvýšená bezpečnosť pre zamestnávateľa alebo bezpečnostného technika, keďže pracuje s cudzím biologickým materiálom je potrebné zabezpečiť pred testovaním minimálne ochranné rukavice, rúško a poprípade aj jednorazový ochranný oblek. Výkon tohto testu je taktiež pomerne jednoduchý. Kontrolovaný zamestnanec poskytne vzorku svojho moču do prázdnej čistej nádoby, ktorú mu poskytne zamestnávateľ. Po odobratí vzorky je potrebné, aby sa test a aj vzorka prispôsobili okolitej izbovej teplote 15-30°C. Následne sa vykonáva diagnostika na prítomnosť omamných a psychotropných látok. [7]

Test pomocou ponorného panelu

Pri testovaní pomocou ponorného panelu sa panel ponorí do testovanej vzorky podľa šípkami naznačeného smerovania na 10-15 sekúnd. Pri ponorení treba dbať na to, aby sa panel neponoril nižšie, ako je označené a aby sa vzorka nedotkla plastovej časti kontrolného panelu. Po vybratí ponorného panelu zo vzorky položíme panel na neabsorbujúci rovný povrch a počkáme približne 5 minút na výsledky diagnostického testu. Po 10tich minútach už výsledky neodčítavame! [7]

Test pomocou testovacej kazety

Pri testovaní pomocou testovacej kazety sa táto kazeta položí na čistú a rovnú podložku. Následne sa z nádoby odoberie vzorka moču pomocou kvapkadla a nanesieme 3 kvapky do každého testovacieho otvoru. Po uložení vzorky do testovacieho otvoru začneme merať čas, test by mal byť vyhotovený do 5tich minút. Po 10tich minútach už výsledky neodčítavame! [7]

Aj keď pri tomto teste používame biologický materiál priamo odobratý z tela zamestnanca, tak ako pri teste výterom z ústnej dutiny je tento diagnostický test na prítomnosť omamných a psychotropných látok iba informatívny a môže slúžiť ako podnet pre zamestnávateľa, aby daného zamestnanca poslal na odborné toxikologické vyšetrenie.

Niektoré dostupné testery na diagnostiku omamných a psychotropných látok obsiahnutých v moči na trhu:

DIPRO DRUGLAB Drogový test MULTI 4/1,  Multidrogový Test – test na stanovenie drogy v moči 10 parametrový

 

Toxikologický rozbor krvi

Prítomnosť omamných a psychotropných látok v krvi zamestnanca musí vykonať odborne spôsobilá osoba s lekárskym vzdelaním. Na Slovensku je hlavným vykonávateľom týchto toxikologických rozborov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tento úrad vykonáva rozbory krvi a moču na základe objednávky od štátnych orgánov, právnických alebo fyzických osôb. Úrad má svoje toxikologické pracoviská v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Martine a v Poprade. Vzorka na testovanie sa musí odovzdať osobne, v prípade nemožnosti dostaviť sa na dané pracovisko je možné po dohode s úradom poslať vzorku kuriérom alebo poštou za daných stanovených podmienok. [8]

Výsledok vyšetrenia obsahuje minimálne nasledovné informácie [8] :

 • identifikácia objednávateľa,
 • identifikácia vyšetrovanej osoby,
 • druh vzorky, kde a ako bola odobratá, spôsob a forma jej doručenia (osobne, poštou, chladená, nechladená, v skúmavke…) a dátum doručenia,
 • evidenčné číslo vzorky na pracovisku,
 • požadovaná analýza,
 • výsledky a dátum vykonania analýzy,
 • identifikácia výkonného toxikológa,
 • podpis vedúceho pracoviska.

Výsledky tohto toxikologického rozboru krvi sú právoplatné a je ich možné použiť ako dôvod na rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancom alebo v prípade súdneho sporu je možné ich použiť ako dôkazový materiál.

Plynová chromatografia vlasových korienkov a vlasov

Pri príjme drogy do organizmu dochádza k jej šíreniu krvným riečiskom a k vzniku špecifických metabolických produktov. Pri analýze vzoriek vlasov je izolovaná nielen samotná droga, ale aj jej metabolity. Každá vzorka prechádza zrýchleným skríningovým enzymatickým vyšetrením, pri náznaku pozitivity je výsledok potvrdený vysokoúčinnými laboratórnymi technológiami: plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou. Výsledky tohto testovania nemôžu ovplyvniť ani šampóny, farbenie vlasov, či použitie iných externých chemikálií a táto analýza vie zistiť druh užívanej drogy až po dobu troch mesiacov. V prípade nemožnosti použitia vlasov (plešivosť) je možné použiť aj chĺpky z tela. Je možné vykonať 2 typy tohto testu a to informatívny alebo test na právne účely. Pri informatívnom teste môže odobrať vzorku zamestnávateľ alebo bezpečnostný technik jednoduchým odstrihnutím približne 4 centimetrov vlasov a zaslať ju poštou. Pri testovaní pre právne účely alebo pre podloženie rozviazania pracovného pomeru so zamestnancom, musí vzorku odobrať certifikovaný pracovník presne stanoveným postupom, aby nedošlo k znehodnoteniu vzorky a následnej diagnostiky. Výsledok tohto druhu analýzy informuje o užívaní drog v predchádzajúcich 3 mesiacoch od odobratia vzorky. Testovaná vzorka vlasov musí byť odstrihnutá čo najbližšie k pokožke. V nezávislých štúdiách je pri analýze vlasov uvádzaný 4 – 8 násobne vyšší počet odhalených užívateľov ako pri analýze zo slín, moču alebo krvi. [9,10]

Zamestnaní užívatelia drog stoja svojich zamestnávateľov dvojnásobne viac z dôvodu práceneschopnosti a vyplácania kompenzácií. Väčšina drogovo závislých pracovníkov samovoľne opustila svoje pracovisko minimálne raz a minimálne 1-2 dni sa do práce nedostavili vôbec. Spoločnosti, ktoré sa nezapájajú do testovania na prítomnosť drog u svojich zamestnancov podľa University of Houston majú kompenzačné náklady vyššie o 19% v porovnaní s tými, ktoré sa testovania zúčastňujú. Zamestnanci, ktorých výsledky vyšli pozitívne na prítomnosť drog podľa US Postal Service vymeškali v práci o 66% hodín viac, ako ich kolegovia s negatívnymi výsledkami. 38-50% všetkých pracovných kompenzácií a vážnych úrazov sú pripísané alkoholovej alebo drogovej závislosti na pracovisku. Z týchto informácii vyplýva, že vykonávanie kontrol na požívanie omamných a psychotropných látok je rovnako dôležité ako vykonávanie dychových skúšok na kontrolu alkoholu u zamestnancov a to nie len z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ale aj z ekonomických dôvodov zamestnávateľa. [11]

ZOZNAM ZDROJOV

[1] Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

[2] Štatistika Európskeho centra pre kontrolu chorôb za rok 2019. Dostupné na: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2019/gps

[3] Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2019. Dostupné na: https://www.ip.gov.sk/analyza-pracovnej-urazovosti-za-rok-2019/

[4] Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[5] DIPRO DRUGLAB Drogový test Twist. Návod na použitie. Dostupný na: https://www.tester.sk/media/Navody/navod-twist-screen.pdf

[6] Multidrogový Test – test na stanovenie drogy zo slín 6 parametrový. Popis produktu a návod na použitie. Dostupný na: https://www.magister.sk/multidrogovy-test-test-na-stanovenie-drogy-zo-slin-6-parametrovy

[7] DIPRO DRUGLAB Drogový test MULTI 10/2. Návod na použitie. Dostupný na: https://www.tester.sk/media/Navody/navod-testy-na-drogy-z-mocu.pdf

[8] Podmienky toxikologických vyšetrení. Dostupné na: http://www.udzs-sk.sk/podmienky-toxikologickych-vysetreni

[9] FAQ – Odpovede k najčastejšie kladeným otázkam, súvisiacim s testovaním drog z vlasov. Dostupné na: https://sk.drug-testing.eu/otazky-odpovede/

[10] Typy vlasových testov. Dostupné na: https://sk.drug-testing.eu/objednavka/

[11] Pre zamestnávateľov: Fakty o drogách a pracovnom mieste. Dostupné na: https://sk.drug-testing.eu/situacia/pre-zamestnavatelov/