Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami a v kuchyni

Ak chceme dosiahnuť čo najvyššiu bezpečnosť zamestnancov na pracovisku, je potrebné vykonávať technické, organizačné a výchovné opatrenia, ktoré sú založené na pravidelnom oboznamovaní zamestnancov s pravidlami BOZP a následným dodržiavaním predpisov.

Oboznamovanie zamestnancov s pravidlami BOZP sa vykonáva vždy pred nástupom do zamestnania alebo v deň nástupu a následne v periodicite každých 24 mesiacov. Avšak, niekedy ani tieto opatrenia nie sú dostačujúce a je potrebné vykonať ďalšie špecifické opatrenia podľa konkrétneho druhu pracovnej činnosti.

 

Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami

BOZP s elektrickými zariadeniami

 

Pri elektrických zariadeniach si je potrebné uvedomiť, že pôsobenie elektrického prúdu na človeka môže mať smrteľné účinky. A tak treba aj k tejto práci pristupovať.

 

Veľkosť el. prúdu

Prejavy na organizmu

1 – 3 mA

mravenčenie, jemné brnenie vo svaloch

od 10 mA

ochrnutie svalov ovládaných vôľou

20 mA

ochrnutie dýchacích svalov

nad 30 mA

ochrnutie a zástava srdca

*následky úrazu sú závislé od celkového fyzického stavu poškodeného a doba, počas ktorej prúd prechádza telom

 

Bezpečnostné opatrenia pri práci s elektrickými zariadeniami

 • skontrolovať si elektrické zariadenie pred výkonom práce (poškodenie zariadenia, poškodenie izolácie prívodného káblu,…)
 • zabezpečiť vhodné zábrany pred úrazom el. prúdu (nevodivé rukoväte, nevodivé podložky,…)
 • používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky
 • nerozoberať zariadenia, nesnažiť sa ich opraviť, nevykonávať údržbu ak na dané činnosti  nemá zamestnanec oprávnenie alebo ak si nie je istý, či je zariadenie
  vypojené zo siete
 • pri práci z elektrickým zariadením byť plne sústredený na prácu

Povinnosti zamestnávateľa

 • poveriť prácou len zamestnancov preukázateľne oboznámenými s pravidlami BOZP a s návodom na použitie daného elektrického zariadenia
 • vykonávať pravidelné revízie, ktomi sa kontroluje stav bezpečnosti daného zariadenia počas jeho používania v stanovených lehotách oprávnenou osobou.

Bezpečnosť pri práci v kuchyni

BOZP v kuchyni

 

Faktory bezpečnosti pri práci v kuchyni

Pri organizovaní a riadení práce v kuchyni treba brať do úvahy faktory, ktoré vo zvýšenej miere negatívne pôsobia na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v kuchyni:

 • manipulácia s bremenami a ich prenášanie
 • dlhé státie a statické pozície pri pracovných činnostiach
 • zvýšená tepelná a vlhkostná záťaž
 • kontakt so zákazníkmi (občas problémovými)
 • vysoký podiel ručnej práce
 • vynútené tempo práce a vyššia úroveň stresu

 

Práca pri zvýšenom vynútenom tempe spôsobuje väčšiu nepozornosť zamestnancov, zvýšenú vyčerpanosť a tým následne aj zvýšené riziko spôsobenia úrazu sebe alebo inému zamestnancovi. Z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť zamestnancom čo najlepšie pracovné podmienky.

Pred začatím práce v kuchyni vedúci pracovník určí:

 • postupnosť jednotlivých prác
 • potrebu technického vybavenia a jeho dostupnosť
 • potrebu surovín a ich aktuálny stav
 • ukladanie a likvidáciu odpadu
 • potrebné osobné ochranné a pracovné prostriedky pre jednotlivé činnosti a pracovné pozície

Zamestnanci musia byť na prácu v kuchyni dostatočne odpočinutý, musia byť oboznámený so zásadami BOZP na pracovisku, musia sa správať na pracovisku podľa pracovných postupov a predpisov, nesmú požívať omamné a psychotropné látky na pracovisku a ani pod ich vplyvom chodiť do práce.

Zamestnanci si musia pred začatím prác skontrolovať zariadenia a nástroje, ktoré budú počas práce používať (ochranné zariadenia, kryty, ovládacie prvky,…), skontrolovať a následne používať osobné ochranné pracovné prostriedky ktoré im boli pridelené.

 

Niekoľko zásad bezpečnej práce v kuchyni

 • dbať podľa možností o vlastné zdravie a bezpečnosť, tiež o zdravie a bezpečnosť kolegov
 • nosiť predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky
 • spod odevu nesmú voľne vytŕčať vlajúce časti alebo šnúrky, dlhé vlasy je nutné spínať sponkou/gumičkou a nosiť čiapku/šatku, nenosiť retiazky, prstene, dlhé náušnice a náramky
 • dodržiavať pracovné pokyny, postupy a pravidlá bezpečnej práce
 • pri používaní strojov dodržiavať návod na obsluhu a bezpečnostné pravidlá
 • pri skladaní pokrývok z nádob s horúcim obsahom treba pokrývku dvíhať smerom od seba, aby sa predišlo možnému opareniu
 • pri práci s horúcimi nádobami používať ochranné rukavice
 • pri manipulácii s rozpáleným olejom postupovať opatrne, aby nedošlo k riziku popálenia zamestnancov
 • pri otváraní zariadení na tepelnú úpravu jedla alebo rúry je treba stáť bokom aby nedošlo k opareniu
 • podlahy v kuchyni musia byť udržiavané čisté a suché
 • zvláštnu pozornosť je potrebné venovať plynovým šporákom kde by z dôvodu unikania plynu mohol vzniknúť požiar,
 • nenechávať otvorené dvierka od rúr, umývačiek riadu a skriniek,
 • všetky poruchy, nedostatky na strojoch, zariadení, používanom náradí, alebo elektrickej inštalácii treba hlásiť nadriadenému a nepokúšať sa ich opravovať,
 • po ukončení pracovnej činnosti na elektrospotrebičoch vypnúť prívod elektriny,
 • na krájanie používať vhodnú protišmykovú dosku,
 • všetky stroje a nástroje na rezanie a krájanie, musia mať príslušné ochranné zariadenia, nesmú sa vyraďovať z činnosti a zamestnanci ich musia používať.

Autor: Ing. Michal Koveždy

 

 

Nevyznáte sa vo všetkých predpisoch a potrebujete pomôcť v oblasti BOZP? Kontaktujte nás a promptne vám pomôžeme.