Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Etický kódex

 

Základným cieľom etického kódexu firmy Jaroslav Kačmár – HasPO je zvýšiť morálny štandard správania sa všetkých zamestnancov, mandatárov i spolupracovníkov a podporiť eticky korektný rozvoj spoločnosti. Dodržiavame základné princípy, ktoré tvoria súčasť etických pravidiel, ako sú transparentnosť, korektnosť a nezaujatosť.

Vzťah k zákazníkom a obchodným partnerom

Náš etický kódex predstavuje záväzok a profesionalitu všetkých zamestnancov voči obchodným partnerom a zákazníkom. Ku každému pristupujeme rovnocenne a našou prioritou je ich spokojnosť. Pri práci dodržiavame naše hlavné zásady podnikania a snažíme sa urobiť viac, ako očakávajú od nás druhí. Dbáme na uspokojovanie ich vlastných potrieb a záujmov, ktoré sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu.

Vzťah k zamestnancom

Našim zamestnancom, bez ohľadu na svoje postavenie, vek, vierovyznanie, pohlavie, či farbu pleti, vytvárame podmienky aby boli hrdí, že pracujú práve u nás. Špeciálne kladieme dôraz na osobný a odborný rozvoj, rozvíjanie vedomostí a schopností zamestnancov. Naši zamestnanci sú povinní udržiavať v tajnosti dôverné informácie, neodhaľovať a nediskutovať o nich mimo firmu, ani ich využívať na iné ako pracovné účely. Zaväzujú sa ochraňovať duševné vlastníctvo aj materiálne hodnoty firmy. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať platné zákony SR.

Vzťah ku konkurencii

Konkurenčný úspech firmy je postavený na poskytovaní hodnôt a kvalitných služieb. Rešpektujeme všetky zákony regulujúce konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správame s úctou, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého mena celého odvetvia. Vytvárame podnikateľské vzťahy, ktoré pretrvávajú a prosperujú. Rešpektujeme dobré meno konkurencie a so všetkými konkurentmi jednáme ako s rovnocennými partnermi.

Vzťah k bezpečnosti

Ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov na pracovisku je pre nás prioritou. Každý zo zamestnancov je povinný prejsť previerkou BOZP na základe zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Každý zamestnanec musí venovať stálu pozornosť výkonu svojej činnosti s dôrazom nielen na svoju vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť iných.

Vzťah k prírode

Harmonický vzťah so životným prostredím je zodpovednosťou každého z nás. Pre dosiahnutie vysokej ochrany životného prostredia a šetrenia prírodných zdrojov vykonávame svoju činnosť spôsobom, ktorým odmietame plytvanie zdrojov a aktívne znižujeme energetickú náročnosť našich činností .

Vzťah k spoločnosti

Záleží nám na krajine, v ktorej žijeme a preto si ctíme legislatívne pravidlá, normy a zákony dané štátom. Správame sa zodpovedne k štátnym a vládnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti. Rozvíjame aktivity, ktoré podporujú neziskové organizácie (združenia) a sme presvedčení, že zapájanie sa do projektov ich podpory je našou morálnou povinnosťou a prejavom zodpovedného správania.