Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Hluk a jeho negatívne dopady 

na zdravie a životné prostredie

Hluková záťaž sa stáva čoraz vážnejším problémom nielen v priemyselných prevádzkach, ale aj v bežnom živote modernej spoločnosti. Nadmerný hluk môže mať vážne zdravotné následky na ľudský organizmus a preto je mimoriadne dôležité venovať mu náležitú pozornosť, systematicky ho monitorovať a snažiť sa o jeho efektívnu reguláciu a elimináciu.

Nepriaznivé účinky nadmerného hluku na zdravie človeka

Dlhodobá expozícia nadmernému hluku spôsobuje rôzne závažné zdravotné problémy a ochorenia. Najzávažnejším je trvalé poškodenie sluchového ústrojenstva, ktoré začína už pri hodnotách presahujúcich 85 dB. Zvýšená hladina hluku však negatívne vplýva aj na ďalšie orgánové sústavy ľudského tela. Môže spôsobiť zvýšený krvný tlak, vyššie riziko srdcovo-cievnych ochorení, poruchy spánku, bolesti hlavy, chronický stres, zníženie kognitívnych funkcií ako je pamäť či koncentrácia, a u tehotných žien môže dokonca nepriaznivo pôsobiť na vývoj plodu. Nadmerný hluk teda výrazným spôsobom negatívne ovplyvňuje celkovú kvalitu života človeka a jeho duševnú i telesnú pohodu.

Meranie hluku v pracovnom prostredí a jeho regulácia

V priemyselných prevádzkach, na stavbách či v iných profesijných oblastiach môžu byť zamestnanci vystavení nadmernému hluku pochádzajúcemu z rôznych zdrojov, ako sú výrobné stroje, zariadenia, dopravné prostriedky či samotné technologické procesy. Dlhodobá expozícia hluku presahujúcemu 85 dB sa považuje za rizikový faktor možného poškodenia sluchu. Z toho dôvodu sa v mnohých odvetviach vyžaduje pravidelné a presné meranie hladiny akustického tlaku prostredníctvom certifikovaných meracích prístrojov a stanovených meracích postupov. Používajú sa integrované, percentuálne alebo frekvenčne vážené zvukové hladiny merajúce priemerné či maximálne hodnoty v dB(A). Na základe nameraných údajov sa následne prijímajú technické a organizačné opatrenia smerujúce k eliminácii nadmerného hluku, ako sú inštalácia tlmičov hluku, zvukových izoláciách zdrojov hluku, úpravy výrobných procesov, optimalizácia logistických tokov, skracovanie prevádzkových časov hlučných zariadení či zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnavovcov na zabránenie poškodenia sluchu.

Meranie a regulácia hluku v životnom prostredí

Vedľa pracovného prostredia predstavuje nadmerný hluk závažný problém aj pre bežný život človeka v obytných zónach miest a obcí. Hluková záťaž z intenzívnej dopravy, stavebných prác, priemyselných areálov, športových či rekreačných zariadení v obytných oblastiach môže negatívne vplývať na zdravie a kvalitu života tamojších obyvateľov. Z toho dôvodu boli v civilizovaných krajinách zavedené prísne hygienické limity upravujúce prípustnú úroveň hlučnosti v obytnom prostredí. Realizujú sa pravidelné merania nielen krátkodobých maximálnych dosiahnutých hladín hluku v dB(A), ale aj dlhodobých priemerných denných či nočných ekvivalentných hladín. V prípade zistenia prekročenia stanovených limitov sú následne navrhované a realizované potrebné protihluková opatrenia, ako sú výstavba protihlukových stien, obchvatov miest, lepšie odhlučnenie obytných budov, zónovanie aktivít či regulácia prevádzkovej doby hlučných zariadení. Cieľom je zabezpečiť vyhovujúce akustické pomery a obmedziť negatívne dopady nadmerného hluku na obyvateľstvo.

Moderné trendy v monitorovaní a potlačovaní hluku

S postupným nárastom environmentálnych štandardov a zvyšovaním povedomia o zdravotných rizikách hluku sa zároveň vyvíjajú aj modernejšie a sofistikovanejšie metódy a technológie na jeho komplexné monitorovanie a reguláciu. Nové špeciálne meracie prístroje a software umožňujú podrobnejšie analyzovať zdroje a šírenie hluku aj v zložitých akustických podmienkach. Rozvíjajú sa smart city riešenia využívajúce rozsiahle siete senzorov nainštalovaných v mestách na nepretržité monitorovanie hlukových máp v reálnom čase. Testujú sa dokonca systémy aktívnej protihlukojveho izolácie generujúce „antivlny“ na potlačenie nežiaduceho hluku pomocou počítačom riadených reproduktorov. Vývoj v tejto oblasti tak sľubuje stále účinnejšie možnosti na elimináciu nadmernej hlučnosti a vytváranie zdravšieho a prijemnejšieho akustického prostredia pre ľudí v budúcnosti.

Záverom možno konštatovať, že pravidelné, podrobné a spoľahlivé merania hladín hluku sú nevyhnutným predpokladom pre správnu identifikáciu rizikových zdrojov nadmerného hluku a pre následné efektívne navrhovanie a zavádzanie technických, organizačných aj legislatívnych opatrení na účinnú ochranu zdravia ľudí a zabezpečenie vyhovujúcich akustických podmienok v pracovnom i životnom prostredí.