Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Kompletný sprievodca Interným auditom ISO 45001

Srdečne vás vítame na našom blogu, ktorý sa bude intenzívne venovať tematike Interného auditu ISO 45001. ISO 45001 predstavuje medzinárodný štandard určujúci požiadavky pre systém riadenia bezpečnosti a zdravia pri práci (BOZP). Primárnou ambíciou tohto štandardu je zabezpečiť a zdokonaliť bezpečné pracovné prostredie pre každého zamestnanca. Avšak ako môže vaša organizácia overiť súlad s týmito normami? Odpoveď nájdeme vo vnútornom audite ISO 45001. Tento nástroj nám umožňuje identifikovať potenciálne slabiny a príležitosti na zlepšenie v sfére bezpečnosti práce. Na tomto blogu sa budeme podrobnejšie venovať rôznym aspektom ISO 45001, BOZP, auditu a bezpečnosti vo vzťahu k internému auditu. Pozývame vás, aby ste sa k nám pripojili a spoznali možnosti, aké môže interný audit ISO 45001 priniesť vašej organizácii.

Definícia interného auditu ISO 45001

Podľa normy ISO 45001 sa interný audit definuje ako systematický a nezávislý proces hodnotenia. Tento mechanizmus sa sústreďuje na overovanie, či všetky prvky systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS) spĺňajú stanovené normy a požiadavky dané organizácie. Interný audit podľa ISO 45001 je primárnym nástrojom na dosiahnutie zhody s predpismi normy, posilnenie efektivity OHSMS a udržateľnosti tohto systému.

Interný audit slúži organizáciám k identifikácii a riešeniu potenciálnych nedostatkov vo svojom systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Zahrňuje široké spektrum oblastí, vrátane analýzy rizík súvisiacich s pracovnými postupmi, kontroly dodržiavania právnych predpisov a noriem, posudzovania efektivity a účinnosti opatrení na odstránenie identifikovaných rizík a zdokonaľovania celkového výkonu OHSMS.

Interná kontrola podľa normy ISO 45001 sa tiež zaoberá stratégiou a politikou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadením rizík a príležitostí, cieľmi a plánmi na zdokonalenie, podporou operácie, hodnotením výsledkov, preskúmaním riadenia organizácie a neustálym zlepšovaním.

Aplikácia internej kontroly ISO 45001 v organizácii napomáha kultúru bezpečnosti tým, že sa každý zamestnanec podieľa na tvorbe bezpečnejšieho a zdravšieho pracovného prostredia. Taktiež asistuje pri zaistení toho, že organizácia je v zhode so všetkymi relevantnými právnymi predpismi aj ďalšími požiadavkami.

Tento audit prebieha interne – je vykonaný samotnými zamestnancami organizácie, ktorí boli pre tento účel špeciálne vyškolení. Audit môže byť rovnako realizovaný vonkajšími audítormi za predpokladu, že disponujú nevyhnutnými vedomosťami a skúsenosťami. Hodnotenie uskutočnené počas internej kontroly je základom pre rozhodovanie o potrebných zmienach a zdokonaleniach.

Rozdiel medzi ISO 45001 a BOZP

Pri implementácii a uplatňovaní systémov pre manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa často naráža na dva pojmy, ktoré môžu byť zamieňajúce na prvý pohľad. Tieto pojmy predstavujú ISO 45001 a samotný systém BOZP. Čím sa teda líši ISO 45001 od BOZP?

Na úvod je dôležité spomenúť, že ISO 45001 je medzinárodným štandardom pre systémy riadenia BOZP. Jeho adopcia je nepovinná a jeho hlavnou ambíciou je podporiť organizácie v nastavení rámca pre identifikovanie, kontrolu a minimalizáciu rizík spojených s pracovnými procesmi. ISO 45001 je koncipovaný na báze princípu manažmentu rizík, kde sa od danej organizácie predpokladá, že dokáže identifikovať potenciálne nebezpečenstvá a hazardy v pracovnej sfére a následne zrealizuje opatrenia smerujúce k ich redukcii.

Naopak, BOZP predstavuje odbornú terminológiu použitú na charakterizovanie sféry obklopujúcej bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonaní práce. Tento sektor integruje všetky aspekty spojené s prevenciou úrazov a chorôb, ktoré môžu nastať v dôsledku práce. BOZP pokrýva nielen fyzické zdravie pracovníkov, ale tiež ich psychické a sociálne pohodlie.

Kľúčový rozdiel medzi ISO 45001 a BOZP tkvie v skutočnosti, že ISO 45001 je presný štandard, ktorý organizácie majú možnosť dobrovoľne adoptovať a implementovať, zatiaľ čo BOZP reprezentuje širšiu doménu pokrývajúcu celkom mnoho rôznych aspektov bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonaní práce. Avšak tieto dva pojmy sú silno prepojené a oba sú neoddeliteľnou súčasťou efektívneho manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia v pracovnom prostredí.“

Hlavné zásady auditu ISO 45001

Interný audit ISO 45001 je kľúčovou súčasťou manažmentu bezpečnosti a zdravia v rámci organizácie. Vykonávanie tohto auditu vyžaduje prísne dodržiavanie zásad ISO 45001, ktoré tvoria stavebné kamene celkové efektívnosti a kvality procesu auditu.

Integrita je prvou hlavnou zásadou auditu ISO 45001, čo vyjadruje požiadavku na audítora, aby sa správal spravodlivo a nestrannosti vo svojej práci. Ďalším pilierom je dôveryhodnosť; práca audítora by mala vynikať presnosťou a spoľahlivosťou. Zabezpečenie odbornej kompetentnosti audítora je tiež nevyhnutné pre správne hodnotenie a interpretáciu faktov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných predpisov pri práci. Významnou zásadou je tiež konzistentnosť, ktorá nalieha na to, aby sa audity realizovali spoľahlivé a jednotne. Každý audit by mal byť uskutočnený s presne definovaným cieľom, v ústrety predpísaných požiadaviek a postupov.

Objektivita predstavuje ďalšiu kľúčovú zásadu. Tento princíp klade dôraz na nevyhnutnosť eliminovať akékoľvek formy manipulácie alebo tlaku, ktoré by mohli ovplyvniť nezávislosť či nestrannosť audítora. Audítor by mal rovnako udržať informačnú diskrétnosť, ktorú nadobudol v priebehu auditu.

Na zaver je potrebné spomenúť zásadu pridanej hodnoty ako ďalší podstatný pilier ISO 45001 auditu. Každý audit by mal prispievať ku skvalitňovaniu bezpečnostných a zdravotníckych podmienok organizácie tým, že pridáva hodnotu pre všetky príslušné strany.

Dodržiavaním týchto princípov môže interný ISO 45001 audit efektívne identifikovať slabiny, navrhovať potrebné opatrenia na ich elimináciu a prispievať k vytváraniu bezpečnejšieho a zdravšie pracovného prostredia.

Postup realizácie auditu ISO 45001

Proces interného auditu ISO 45001 je vyznačený kľúčovými etapami, medzi ktoré patrí samotná realizácia auditu. Tento postup si vyžaduje podrobné porozumenie normy ISO 45001, kritériám auditu a konkrétnym požiadavkám organizácie, ktorej sa audit týka. Inicializuje sa prípravou auditu, čo znamená definovanie rozsahu a cieľov tejto kontroly, výber členov tímu dozoru a stanovenie časovej agendy.

Následne prebieha úvodná schôdzka, kde sa účastníkom auditu oznamujú podrobnosti týkajúce sa účelu, rozsahu a plánovaných aktivít spojených s auditom.

Po úvodnej schôdzke nasleduje centrálna fáza procesu – samotný priebeh auditu. Počas neho dochádza ku zhromažďovaniu a posudzovaniu dôkazov prevedením rozhovorov, pozorovaním práce, prehliadaním dokumentácii a aplikovaním ďalších techník špecifických pre audity .V rámci daného procesu je nevyhnutné, aby boli starostlivo dokumentované všetky zistenia, vrátane zhromaždených dôkazov a ich detailnej analýzy.

Po skončení etapy zhromažďovania dôkazov sa uskutoční konečná schôdza. Táto schôdza poskytuje platformu pre prezentáciu audítorských zistení a tiež umožňuje diskusiu s audítormi. Auditovaná organizácia má tak možnosť vyjadriť svoje postoje a pripomienky k auditným zisteniam a konklúziám.

Následne sa zostaví podrobná audítorská správa, ktorá sumarizuje všetko objavené poznatky a konklúzie auditu. Spomínaný dokument je potom predložený auditovanej organizácii a slúži ako pevný fundament pre sledovanie a hodnotenie následných nápravných opatrení či trvalého zlepšenia.

Rigorózne plánovanie, príprava i realizácia ISO 45001 auditu sú esenciálne pre jeho úspech aj naplnenie očakávaných cieľov. Každý jeden aspekt tohto procesu si žiada silné zaangažovanie a zodpovednosť. Splnenie týchto podmienok môže interný ISO 45001 audit výrazne prispieť k posilneniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci organizácie.

Význam ISO 45001 pre bezpečnosť

Význam, ktorý norma ISO 45001 má pre bezpečnosť, je nesmierne dôležitý a zásadný pre správny chod súčasného podnikania. Predstavuje medzinárodne uznávaný štandard v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a súčasne určuje požiadavky na efektívne fungujúci systém manažérstva bezpečnosti práce. Norma ISO 45001 funguje ako preventívna opatrenie pred potenciálnymi rizikami, ktoré by mohli nastať v procese vykonávania práce. Každý podnik, ktorý túto normu začlení do svojho manažérstva, tým automaticky vytvára podmienky pre pracovné prostredie bez rizika a zdraviu neškodné.

Zavedenie normy ISO 45001 do praxe skutočne predstavuje integráciu systému bezpečnostného manažérstva do každodenných operácii organizácie, čím dochádza k posilneniu bezpečnosti pracovnej sféry. Hlavným cieľom tejto normy je zabrániť vzniku pracovných úrazov a ochorení z povolania, minimalizovať riziká spojené s pracovnými podmienkami a zaistiť, že organizácia dodržiava všetky relevantné právne predpisy a iné požiadavky.

V princípe je ISO 45001 reprezentantom integrovaného prístupu k zdraviu a bezpečnosti pri práci, ktorý sa neobmedzuje iba na presadzovanie legislatívnych nariadení, ale tiež sa zamiera na nepretržité zdokonaľovanie pracovného prostredia. Takýto systémový pohľad umožňuje organizácii flexibilne reagovať na legislatívne zmeny, ako aj na nové informácie v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci. Je dôležité zdôrazniť, že hlavnou snahou ISO 45001 je prevencia a poskytnutie jasnej štruktúry pre riadenie rizík spojených so zdravím a bezpečnosťou v akomkoľvek type organizácie – či už ide o malé podniky, veľké korporácie alebo verejné inštitúcie.

Pravidlá a normy v audite ISO 45001

Princípy a normatívy auditu ISO 45001 majú kľúčový význam v rámci celého procesu auditu. Tieto normatívy definujú štruktúru, podľa ktorej by sa mal audit realizovať, a poskytujú smerodajné pokyny o tom, ako by mal byť audit riadený a monitorovaný. Prenášajú najlepšie postupy z oblasti auditu a ich úlohou je zaistiť, že sa audit vykonáva systematickým a jednotným spôsobom.

ISO 45001 predstavuje medzinárodný štandard, ktorý určuje požiadavky na systémy manažérstva bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Tento štandard je orientovaný na zdokonaľovanie v oblasti BOZP s ambíciou predchádzať pracovným nehodám a profesionálnym chorobám. Auditné pravidlá a normy ISO 45001 sú zásobáreň tak, aby umožnili organizácii identifikovať a posudzovať riziká týkajúce sa BOZP, určiť ciele a plány na ich naplnenie, realizovať a sledovať výkonnosť systému BOZP a neustále ho zdokonaľovať.

Pri uskutočňovaní auditu podľa ISO 45001 je nutné striktne sa riadiť konkrétnymi pravidlami a normami. Tieto pravidlá zahŕňajú napríklad požiadavky na auditové plánovanie a prípravu, výber audítorov a ich vzdelávanie, postup pri vykonaní auditu, dokumentáciu o audite ako aj spravodajstvo o auditoch či postup pri následnej kontrole. Každý jeden z týchto krokov je podrobne rozpísaný v štandarde ISO 19011, ktorý ponúka usmernenie pre audit systémov riadenia.

Napriek skutočnosti, že auditné pravidlá a normy ISO 45001 môžu byť relatívne komplikované, sú nepostrádateľné pre úspešnú realizáciu auditu. Zabezpečujú presnosť spoľahlivosti auditových výsledkov ako aj transparentnosť celého procesu auditu. Týmto spôsobom všetky zúčastnené strany môžu mať dôveru vo výsledok auditu a jeho proces.

Prednosti a nevýhody systému ISO 45001

ISO 45001 predstavuje medzinárodný štandard v oblasti systémov manažérstva zdravia a bezpečnosti pri práci, ktorého zámerom je vylepšovať a harmonizovať metódy prevencie pracovných úrazov a chorôb. Hoci tento systém prináša pre organizácie, ktoré ho uplatňujú, množstvo benefitov, nemožno poprieť jeho výzvy a potenciálne nevýhody.

Jednou z primárnych výhod tohto systému ISO 45001 je fakt, že poskytuje organizáciám možnosť realizovať systematickú metodiku riadenia zdravia a bezpečnosti na pracovisku, čo je esenciálne pre prevenciu pracovných úrazov a chorôb. Systém tiež napomáha dosiahnutiu súladu s reguláciami a minimalizácii rizika pokút alebo sankcií. Dodatočne je možné prispieť k zlepšeniu povesť organizácie, pretože sa tým dá dokázať jej odhodlanosť smerom k bezpečnosti a zdraviu zamestnancov.

Systém ISO 45001 však môže byť náročný na implementáciu a udržiavanie, pričom môže potrebovať významné zdroje. Jeho naplnenie môže požadovať špecifické odborné znalosti a čas na splnenie všetkých požiadaviek daného štandardu. Navyše, hoci systém môže pomôcť minimalizovať riziká, nevylúči ich úplne. Každá organizácia musí preto posúdiť, či sú potenciálne benefity spojené s ISO 45001 hodnotou investícií potrebných na jeho implementovaním a udržiavaním.

Pri rozhodovaní o tom, či je systém ISO 45001 vhodný pre konkrétnu organizáciu, je dôležité brať do úvahy tieto aspekty. Interný audit ISO 45001 sa môže ukázať ako prospešný nástroj pri hodnotení efektivity tohto systému a identifikácii oblastí vyžadujúcich vylepšenie. V každodennom živote je nevyhnutné, aby sa každá organizácia usilovala o nepretržité zlepšovanie svojich prístupov k bezpečnosti a zdraviu na pracovisku, a to či už prostredníctvom ISO 45001 alebo iných metód.

Príklady implementácie ISO 45001 v praxi

ISO 45001, systém manažérstva zdravia a bezpečnosti pri práci, je všeobecne akceptovaným štandardom, ktorý umožňuje organizáciám zvyšovať bezpečnosť svojich pracovníkov. Toto sa dosahuje prostredníctvom hlbšieho zapojenia aspektov týkajúcich sa bezpečnosti a zdravia do celkových procesov riadenia v rámci organizácie. Pri bližšom pohľade na konkrétne prípady uplatnenia ISO 45001 v praxi možno začať s tvrdením, že spoločnosti implementujúce tento štandard prijímajú systematické metódy riadenia rizík spojených so zdravím a bezpečnosťou pri práci. Tento postup tiež obsahuje participatívne konzultácie a kooperáciu s pracovníkmi, čo vedie k vysokej úrovni angažovanosti a zodpovednosti na všetkých hierarchických stupňoch. Implementácia ISO 45001 môže priniesť významné zmeny v kultúre organizácie. Tento proces vyžaduje silný záväzok zo strany vedenia, ktoré je povinné aktívne propagovať kultúru ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Kritickou súčasťou je tiež jasné stanovenie a definovanie zodpovedností manažérskych a dozorných funkcií vo vzťahu ku zdraviu a bezpečnosti.

Dodatočný prínos implementácie ISO 45001 predstavuje zdokonalenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo sa prejavuje na celkovej efektivite organizácie. Dosiahnutie tohto cieľa umožňuje systematický prístup k identifikácii rizík a príležitostí, plánovaniu, realizácii, kontrole ako aj neustálemu zdokonaľovaniu. Takto orientovaný postup umožňuje organizáciám prejsť od reaktívnej po preventívnu kultúru, čím dochádza ku redukcii pracovných úrazov a profesionálnych chorôb.

Nakoniec, aplikovaním ISO 45001 sa dosahuje lepšia komunikácia a porozumenie medzi jednotlivými aktérmi. Daný štandard formuluje transparentný proces otvorený pre všetky zúčastnené strany, ktorý poskytuje dostatočné informácie o bezpečnostnom a zdravotnom výkone organizácie. Toto prispieva k výraznému zlepšeniu dôvery a spokojnosti klientov, pracovníkov a ostatných zapojených subjektov.

Záverom

Pri rozoberaní tematickej oblasti Interného auditu ISO 45001 sme sa zamerali na kľúčovú rolu tohto štandardu v kontexte BOZP a bezpečnosti ako takých. Stručne sme prezentovali, akým spôsobom audit napomáha pri odhaľovaní nedostatkov v systéme BOZP a v nadväznosti na to navrhovať adekvátne riešenia. Normy ako ISO 45001 majú zásadný vplyv na ochranu zdravia a bezpečnosti pracujúcich.

Sonda do podstaty tohto auditu nám umožnila pochopiť jeho dôležitosť pre fungovanie firiem. Pravdivosť tvrdenia, že pozitívny dopad na bezpečnosť pracoviska je neoddeliteľnou súčasťou auditu, bol tiež zdôraznený. Bezpečnosť by mala byť v hierarchii hodnôt každej organizácie najvyššie, a práve ISO 45001 je jedným z najefektívnejších prostriedkov na dosiahnutie tejto ambície.

Ako epilóg týchto úvah možno konštatovať, že interný audit ISO 45001 má nepopierateľné miesto pri tvorbe bezpečného a zdravotne nenáročného pracovného prostredia. Jeho správne pochopenie a dôsledná implementácia predstavuje pre podniky nenahraditeľnú hodnotu. Predpokladom je, že tento štandard bude v budúcnosti zohrávať ešte významnejšiu úlohu ako doteraz.“

V našom každodennom pracovnom prostredí sa neustále stretávame s rôznymi rizikami a nepriaznivými situáciami. Preto je informovanosť a povedomie o ISO 45001 normách kľúčovej dôležitosti. Tieto špecifikácie nám umožňujú efektívne riadiť bezpečnosť a zdravotné podmienky pri práci. Srdečne Vás pozývame, aby ste sa pridali k nám v snahe zvyšovať povedomie o ISO 45001 normách! Či už ste v pozícii zamestnanca, zamestnávateľa, experta v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci alebo len obyčajného občana, ktorého táto téma zaujíma, Vaša pomoc je nesmierne potrebná. Pomôžte nám rozšíriť informácie o hodnote a dôležitosti ISO 45001 pre našu spoločnosť. Staňte sa súčasťou tohto relevantného hnutia proti pracovným úrazom a chorobám. Prispievajte k ochrane zdravia a bezpečnosti nás všetkých – bude to krok smerom ku bezpečnejšej a prosperujúcej budúcnosti pre každého jednotlivca.