Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Najčastejšie pokuty a nedostatky pri kontroloách od hasičov

Čo je ochrana pred požiarmi?

Ochrana pred požiarmi (OPP) je súbor činností daných priamo zákonom.  Rozumieť sa ňou dá rovnako i metódy, ktorých hlavným cieľom je

zabezpečiť podmienky na ochranu života a zdravia pred požiarmi. Okrem toho, tuzaradzujeme i ochranu pred mimoriadnymi udalosťami. OPP zahŕňa požiarnu prevenciu, podmienky a spôsob hasenia.

 Najčastejšie nedostatky:

Je mnoho ľudí, ktorí vnímajú hasičov ako pomoc, ktorá je predovšetkým určená na hasenie požiaru alebo zachraňovanie mačiek, poprípade iných zvierat zo striech rodinných domov respektíve zo stromov.

Málokto ovláda, že HaZZ (ďalej už len Hasičský a záchranný zbor) vykonáva aj kontrolnú činnosť. Dohliada na dodržiavanie protipožiarnych povinností právnických a fyzických osôb, ako Štátny požiarny dozor.

Hasičský a Záchranný zbor v správe za rok 2021 hovorí okrem počtu výjazdoch, počtu vzniknutých požiarov, zranených osobách pri požiaroch aj o častých nedostatkoch.

Posledné roky bola činnosť na úseku požiarnej prevencie vo veľkej miere ovplyvnená pandémiou koronavírusu.

Najčastejšími zistenými nedostatkami boli :

 • nezabezpečenie dohľadu odbornose spôsobilou osobou – technik požiarnej ochrany
 • neoznačené a neudržiavané trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty,
 • uzamknuté únikové východy,
 • nefunkčné svietidlo núdzového osvetlenia,
 • neoznačené únikové východy a smer únikových ciest,
 • nevykonané preventívne protipožiarne prehliadky,
 • nedostupný alebo čiastočne zatarasený prístup k vyhradenému miestu prenosného hasiaceho prístroja,
 • chýbajúce alebo nekompletné sprievodné dokumentácie požiarnych zariadení,
 • a ďalšie

Orgán vykonávajúci protipožiarnu kontrolu je oprávnený vstupovať do objektov                      a zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa na účely vykonania protipožiarnej kontroly a požadovať potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa. Pracovníci HaZZ sa zvyknú ohlásiť na protipožiarnu kontrolu niekoľko dní vopred, buď poštou alebo telefonicky.

O vykonanej protipožiarnej kontrole vyhotoví orgán vykonávajúci kontrolu zápisnicu,
v ktorej uvedie označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia vrátane zistených nedostatkov.
V zápisnici sa uvedú uložené opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov, dátum prerokovania zápisnice, vyjadrenie a podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo zodpovedného zástupcu fyzickej osoby-podnikateľa.

V roku 2021 bolo vykonaných 4 701 protipožiarnych kontrol. Zistených bolo celkom 16 164 nedostatkov.

HaZZ môže uložiť sankcie či už osobe právnickej alebo fyzickej. Môžu to vykonať
odo dňa porušenia povinnosti až do troch rokov. Výška pokuty sa líši aj od typu priestupku

POKUTY:

 • Okresné riaditeľstvo HaZZ môže udeliť pokutu do výšky 8298 eur. Tým, že právnická alebo fyzická osoba :
 1. nevykonáva pravidelnú preventívnu protipožiarnu prehliadku,
 2. nezriadi a nevybaví potrebný počet ohlasovní požiarov,
 3. nezriadi protipožiarne hliadky,
 4. nezabezpečí školenie zamestnancov,
 5. nevypracuje a nevedie danú dokumentáciu
 6. a iné …
 • Okresné riaditeľstvo HaZZ môže uložiť pokutu do výšky 16 596 eur. Tým, že osoba :
 1. nevykoná pravidelné kontroly stavu požiarnotechnických zariadení,
 2. nezriadi hasičskú jednotku,
 3. neoznačí únikové východy, neudržiava voľné zásahové cesty,
 4. nedodrží zásady skladovania, ukladania a manipulácie s horľavými látkami,
 5. a iné …
 • Krajské riaditeľstvo HaZZ môže uložiť pokutu do 16 596 eur. Tým, že osoba :
 1. nezabezpečí pripravenosť a akcieschopnosť závodného hasičského útvaru a jeho materiálno – technické vybavenie,
 2. zruší závodný hasičský útvar, zníži jeho početný stav alebo jeho materiálno – technické vybavenie,
 3. nesplní povinnosti vyplývajúce z opatrení uložených krajským riaditeľstvom
 • Ministerstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur osobe ak :
 1. koná pri posudzovaných výrobkoch vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v rozpore s rozhodnutím, ktorým jej bola zakázaná ich výroba, uvádzanie do obehu,
 2. vykonáva odbornú prípravu bez oprávnenia.


PRIESTUPKY

 • Okresné riaditeľstvo HaZZ môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť
 1. pokarhanie
 2. pokutu
 • Pokarhanie alebo pokutu do 99 eur možno uložiť osobe ak :
 1. nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy,
 2. neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly,
 3. neoznámi bez zbytočného odkladu požiar,
 4. neumiestni signalizačné alebo poplachové zariadenia,
 5. nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komínov
 6. a iné …
 • Pokarhanie alebo pokutu do 165 eur možno uložiť osobe ak :
 1. poškodí, odstráni, zneužije alebo zníži účinnosť požiarno – technických zariadení,
 2. zneužije linky tiesňového volania,
 3. neposkytne pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru,
 4. a iné …
 • Pokarhanie alebo pokutu do 331 eur možno uložiť osobe ak :
 1. poruší príkazy alebo zákazy týkajúce sa manipulácie s otvoreným ohňom,
 2. neumožní hasičskej jednotke vstup na nehnuteľnosť,
 3. vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov,
 4. a iné …

BLOKOVÉ KONANIE

 • Okresné riaditeľstvo HaZZ je oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi.
 • V blokovom konaní možno za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokutu do 100 eur.

VYLÚČENIE VECI Z POUŽÍVANIA A ZASTAVENIE PREVÁDZKY 

 • Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru, orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor :
 1. vylúči vec z používania,
 2. zastaví prevádzku v objektoch vyvolávajúcich nebezpečenstvo.
 • O zastavení prevádzky sa môže rozhodnúť aj vtedy, ak by bola v prípade vzniku požiaru znemožnená záchrana osôb alebo majetku.

V zmysle zákona o ochrane pred požiarmi je dané, že používať vec, ktorá bola vylúčená z používania, alebo obnoviť prevádzku je možné len po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Táto možnosť je možná len s písomným súhlasom orgánu, ktorý vec vylúčil z používania alebo zastavil prevádzku.

Úlohou našej spoločnosti je poskytovať našim klientom služby ochrany pred požiarmi. Našich zákazníkov upozorňujeme na zistené nedostatky vo všetkých ich prevádzkach. Tým  vieme predchádzať pokutám, sankciám a predovšetkým zvyšovať bezpečnosť prevádzky.