Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Kontrola z inšpektorátu práce

Kontrola z inšpektorátu práce, pokuta! Nočná mora každého podnikateľa, bez ohľadu na odvetvie v ktorom podniká. Nečakaná návšteva  inšpektora práce môže byť mimoriadne stresujúca a nepríjemná. Inšpektor sa v rámci kontroly môže zamerať na rôzne druhy povinností, ktoré ako zamestnávateľ musíte spĺňať. Kontrola nelegálneho zamestnávania, vyplácania mzdy za nadčasy, školenia zamestnancov v oblasti BOZP, úplnosť dokumentácie BOZP a mnoho ďalších  ktoré prispievajú k zvýšeniu ochrany zdravia  zamestnancov pri práci.
Táto návšteva je zväčša bez predchádzajúceho ohlásenia. A áno, v tomto prípade vás bude v prvej chvíli asi najviac zaujímať kto z vášho okolia bol tak nesmierne šťastný z toho že sa vám v podnikaní darí, že sa rozhodol pozvať inšpektorát práce aby sa na to pozrel tiež. Pokojne tieto myšlienky odložte na neskôr, v prípade kontroly vás čakajú dôležitejšie veci na ktoré je dobré myslieť.

A jednou z nich sú pokuty za nedodržiavanie pravidiel pri zamestnávaní ktoré vám určuje aj zákon 124/2006 o BOZP. Tieto pokuty udeľuje inšpektorát práce podľa zákona 125/2006 (o inšpekcii práce) a majú právomoc ich udeľovať aj do troch rokov od porušenia vašich povinností ako zamestnávateľa.

V tomto článku si stručne popíšeme aké pokuty môže inšpektorát práce ukladať, komu ich môže uložiť a z akého dôvodu. Ak však chcete túto problematiku rozlúsknuť podrobnejšie odporúčam vám vyššie uvedené zákony ako odrazový mostík.

Začneme inšpektorom práce, ktorý je štátny zamestnanec a má za sebou odbornú prípravu pre vykonávanie tejto profesie. V prípade ak príde vykonať kontrolu máte právo požadovať aby sa preukázal služobným  preukazom  od inšpektorátu práce do ktorého vám musí umožniť nahliadnuť. Tu vás upozorním, že úradník ho nesmie pustiť z ruky, smie vám ho len ukázať. Takže to rozhodne neberte osobne ak vám tento preukaz len ukáže a hneď schová.

V prípade cestnej kontroly musí mať aj služobnú rovnošatu.

PORUŠENIE POVINNOSTÍ ZAMESTNÁVATEĽA V OBLASTI BOZP

Inšpektorát práce môže zamestnávateľovi uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur  ak boli porušené predpisy ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, ich vznik prípadnú zmenu a aj ich ukončenie. Predpisy upravujúce oblasť BOZP a teda napr. nezabezpečovanie BOZP odborne spôsobilou osobou, nezabezpečenie dohľadu nad BOZP odborne spôsobilou osobu (tzv. BTS), chýbajúca dokumentácia BOZP, nepreškolení zamestnanci z oblasti BOZP a podobne.  Pracovné a mzdové podmienky žien, mladistvých, osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb ktoré nedovŕšili 15 rokov. Ako aj za porušenie záväzkov ktoré  plynú z kolektívnych zmlúv.

Ak z dôvodu porušenia týchto podmienok došlo k pracovnému úrazu ktorým bola spôsobená:

  • ťažká ujma na zdraví, najmenej 20 000 eur
  • smrť, najmenej 33 000 eur

 

VEDÚCI ZAMESTNANCI

  • až do štvornásobku priemernej mesačnej mzdy vedúcim zamestnancom alebo štatutárnym zástupcom, ktorí porušili vyššie uvedené podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov. Ak vedome udelili pokyn na porušenie predpisov alebo ak zatajili skutočnosti ktoré sú dôležité pre výkon inšpekcie práce

Áno vidíte správny počet núl za každou sumou. Týmto vás absolútne nechcem strašiť no je veľmi dôležité si uvedomiť že je mnoho pracovných odvetví ktoré môžu zamestnanca počas výkonu jeho práce ohroziť na zdraví alebo na živote ak nedbáme o dôsledné dodržiavanie pracovných postupov, ak nie je správne a včas zaškolený, ak sú neprávne vyhodnotené riziká pracovnej pozície a mnoho ďalších faktorov ktoré zvyšujú pravdepodobnosť že môže (v najhoršom prípade) dôjsť k udalosti ktorú nechce zažiť ani zamestnanec a ani zamestnávateľ – pracovný úraz.

PORUŠENIE  POVINNOSTÍ FYZICKEJ OSOBY PODNIKATEĽA (ŽIVNOSTNÍKA)

Ak zamestnávateľ poruší zákaz nelegálneho zamestnávania hrozí mu udelenie pokuty:

  • od 2000 až do 200 000 eur.
  • Ak je v prípade kontroly odhalené nelegálne zamestnávanie dvoch alebo viac osôb súčasne je výška pokuty najmenej 5000 eur

Takže v prípade ak na pracovisku  odhalia  napríklad, sedem osôb ktoré tam pracujú nelegálne, inšpektorát práce na to nenahliada ako na jeden prípad nelegálneho zamestnávania ale na každú osobu zvlášť, čiže sedem prípadov nelegálneho zamestnávania na pracovisku.

VYKONÁVANIE ČINNOSTI BEZ OPRÁVNENIA

Ak je vykonávaná  činnosť na ktorú je potrebné oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo povolenie ale zamestnanec nemá ani jedno z nich, hrozí zamestnávateľovi pokuta:

  • od 3000 eur do 33 000 eur.

NEOHLÁSENIE PRACOVNÉHO ÚRAZU

 V prípade ak zamestnávateľ, alebo ním poverená osoba spôsobilá na právne úkony ktorá si nesplní povinnosť a bezodkladne neohlási vznik pracovného úrazu, alebo vznik závažnej priemyselnej havárie príslušnému inšpektorátu práce môže dôjsť k uloženiu pokuty a to od:

  • 100 eur do 1000 eur
  • a to aj opakovane ak ste si svoju povinnosť nesplnili ani po upozornení od inšpektorátu a nimi určenej novej lehoty
  • pokuta môže byť uložená až do jedného roka odo dňa nesplnenia povinnosti

V prípade ak je zamestnanec práce neschopný viac ako 3 dni z dôvodu úrazu ktorý sa mu stal pri výkone jeho práce , ste povinný ohlásiť takúto skutočnosť.

MARENIE INŠPEKCIE

Nakoľko ide o štátny orgán ktorý má právo kontrolovať pracovné  podmienky zamestnancov, v prípade že je inšpektorovi práce znemožnená kontrola pracoviska či už preto lebo ho akákoľvek fyzická osoba nechce vpustiť do objektu, alebo mu odmietli ukázať preukaz, oprávnenie alebo iný doklad o tom že môžu vykonávať činnosť  na ktorú boli zamestnaný alebo či vôbec majú právo nachádzať sa v objekte, má inšpektor právo uložiť poriadkovú pokutu:

  • od 65 eur až do výšky 650 eur.

   Úradníci majú právo v rámci kontroly vstupovať do objektov firmy, na rozličné pracoviská príslušnej firmy a rovnako aj nahliadať a mať prístup k všetkým dokumentom. Najčastejšie to sú pracovné  zmluvy, prihlásenie zamestnancov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, dochádzku zamestnancov či už ju vediete v elektronickej, alebo písomnej forme v tzv. knihe dochádzok, výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie a ďalšie.

Inšpektori všetko zdokumentujú, vypracujú protokol o kontrole, zistených skutočnostiach. Všetko je podložené faktami a špeciálne pokiaľ narazia na pochybenie. Majú právo v rámci podkladov k takejto kontrole majú právo na vyhotovovanie foto dokumentácie, videozáznamu alebo zvukového záznamu.

    Medzi najčastejšie pochybenia za ktoré sú ukladané pokuty sú v súvislosti s vyplácaním mzdy, nelegálnym zamestnávaním, alebo zanedbávanie povinností v oblasti BOZP.

   Pri zamestnávaní je veľmi dôležité dodržiavať stanovené podmienky, pretože neboli vytvorené len kvôli tomu že bolo všade naokolo málo papiera. Tak ako všetky tieto nariadenia, zákony a vyhlášky majú chrániť zamestnancov aby im ich zamestnanie nespôsobovalo útrapy či už fyzické alebo psychické má za úlohu chrániť aj vás. Zamestnávateľa. Ak hľadáte pomoc v tejto oblasti, stačí sa obrátiť na renomované firmy, ktoré v oblasti BOZP poskytujú odborné poradenstvo.

Autor, Klára Vojteková je bezpečnostným technikom v spoločnosti HASPO.sk