Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Medzi jedno z najrizikovejších odvetví v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí nepochybne stavebníctvo. Stavenisko je zložité pracovné prostredie s meniacim sa charakterom. Čo bolo včera dnes už nemusí platiť. Dynamicky sa meniace pracovné činnosti, stavebné stroje, rôzne technologické a pracovné postupy či súhra viacerých dodávateľov na jednom mieste – všetky tieto

aspekty staveniska za účelom zabezpečenia bezpečnosti vyžadujú koordináciu. Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti

Koordinátor bezpečnosti je potrebný na každom stavenisku, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Koordinátora poveruje stavebník – fyzická osoba alebo právnická osoba na podnet ktorej sa stavba realizuje. Zhotoviteľ stavby, čiže FO alebo PO, ktorá stavbu fyzicky uskutočňuje nie je zodpovedný za poverenie a zabezpečenie koordinátora. V praxi sa občas stáva, že stavebník sa mylne domnieva, že je to úlohou zhotoviteľa.

Koordinátor BOZP na stavenisku môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.

Koordinátor bezpečnosti je oprávnený prerušiť, resp. zastaviť výkon prác v prípade, že je ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život pracovníkov stavby. Zároveň je oprávnený vykonať u zamestnancov dychovú skúšku na obsah alkoholu v krvi a vykázať zo staveniska osobu, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Čo to koordinácia BOZP je?

:uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri

 • technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
 • určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
 • plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ( umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, ) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky, podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok, uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov,  prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác, spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti)
 • technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné
 • patrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov
 • zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti

Okrem spleti zložitej projektovej dokumentácie k stavbe je z hľadiska bezpečnosti veľmi dôležitý a aj vyššie spomínaný dokument – plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť tento plán je daná stavebníkovi – pred zriadením staveniska. Plán BOZP vychádza zo sprievodnej dokumentácie stavby a technologických postupov pre jednotlivé práce. Na základe týchto vstupných dokumentov sú pre jednotlivé práce definované podmienky BOZP. Splnenie náležitostí uvedených v pláne BOZP vytvára predpoklad pre dokončenie prác podľa schváleného harmonogramu a bez ujmy na zdraví pracovníkov vykonávajúcich práce na stavenisku.

Ako prebieha koordinácia BOZP v praxi?

Ešte pred začiatkom stavebných prác je potrebné všetky osoby pôsobiace na stavenisku oboznámiť s plánom BOZP. Toto oboznámenie vykonáva buď koordinátor, alebo stavbyvedúci. V praxi sa občas stáva že, na stavenisko sú potrebné nové subdodávky. Vtedy je dôležité nezabudnúť ich zahrnúť do plánu BOZP,  a oboznámiť ich s nim. Nato sa, ale nie vždy myslí – a aj preto tu máme koordinátora.

Ďalšie koordinácie, alebo nazvime ich aj kontroly, sa vykonávajú buď plánovane spolu so stavbyvedúcim, stavebným dozorom, zhotoviteľom, subdodávateľmi resp. všetkými dôležitými osobami účastnými danej stavby, alebo sa vykonávajú námatkové kontroly. Čo myslíte, ktorá kontrola sa teší na strane zhotoviteľa väčšej obľube? Nevýhodou ohlásenej kontroly je, že sa na ňu účastníci stavby pripravia a niektoré zásady bezpečnosti dodržiavajú povedzme, len na oko. Práve na nehlásených koordináciách sa často zistí závažné porušovanie pravidiel bezpečnosti. Medzi časté nedostatky a pochybenia na staveniskách patria – nezabezpečené vstupy na stavenisko, nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (nenosia sa prilby, nenosí sa vhodná obuv, v lete sa nosia krátke nohavice  (tie neplnia funkciu OOPP ani keď si ich kúpite v predajni pracovných odevov 😉), nenosia sa reflexné prvky – napr. vesty atď…), nie sú dodržané bezpečné pracovné postupy, nepoužívajú sa prostriedky osobného zabezpečenia pri práci vo výškach, nedostatočne sa ohradzujú jamy, výkopy, otvory, nedodržiava sa poriadok na stavenisku – akokoľvek paradoxne to znie – aj na stavenisku musí mať všetko svoje miesto, a aj k tej bráne sa musíte dostať bez preskakovania vriec cementu. Pochybenia sú rôzne, od drobných až po tie závažné, ktoré môžu viesť k pozastaveniu činnosti na stavbe až do odstránenia nedostatkov. Úplná perla s ktorou sa stretneme, bohužiaľ, aj dnes, je alkohol na stavenisku. Prosíme, ak si nie ste istý či večernú žúrku ešte stále nemáte v krvi – radšej na stavenisko nevstupujte. Neriskujte ani ten ranný panák v zime na zahriatie, ktorý ste si dali hodinu pred vstupom na stavbu, ani to studené pivo k letnej pauze po obede. Alkohol má proste stopku všade, na každom pracovisku a v priestoroch staveniska je absolútne neakceptovateľný.

Taáák. Koordinátor vykonal prehliadku staveniska, vykonal aj dychovú skúšku. Všetko v prítomnosti a za sprievodu stavbyvedúceho. Upozorní hneď na zistené nedostatky, určí aj spôsob odstránenia nedostatkov. O svojej kontrole vykoná zápis do stavebného denníka.

Sankcie zo strany inšpektorátu práce

Koordinátor nemá moc na udelenie pokút a sankcií. Nato tu máme iné orgány. Inšpektorát práce tak isto ako má právo navštíviť bežnú prevádzku a udeliť jej sankciu, tak isto to môže urobiť aj na stavbe.

Sadzobník je nasledovný:

 • od 2 000 eur do 200 000 eur zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (pri nelegálnom zamestnávaní dvoch a viac osôb najmenej 5 000 eur) – bežný jav na stavbe
 • od 300 eur do 33 000 eur zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak sú na vykonávanie činnosti potrebné – napr. taká obsluha stavebných strojov, alebo aj ,obyčajné, zváranie bez zváračského preukazu
 • od 300 eur do 100 000 eur zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za nesplnenie povinnosti uloženej opatrením na odstránenie zistených nedostatkov pri inšpekcii.

Z uvedeného vyplýva, že výška pokút je rôzna a závisí od závažností porušenia legislatívy.

Suma sumárum. Akokoľvek neobľúbenou osobou na stavenisku koordinátor BOZP je, má nezastupiteľnú úlohu pri vykonávaní svojej činnosti. Všetky osoby prítomné na stavbe na čele so stavbyvedúcimi, by mali svedomito pristupovať k dodržiavaniu pravidiel BOZP na stavenisku, aby sa vrátili bezpečne domov k svojim rodinám.

V prípáde záujmu o cenovú ponuku na služby koordinátora BOZP na stavenisku stačí kliknúť sem.