Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky www.haspo.sk,  spoločnosť Haspo.sk s.r.o. je zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len „ZoOOÚ“).

1. Dotknutá osoba – návštevník webovej stránky
2. Zoznam osobných údajov: Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, doručovacia adresa email, telefonický kontakt.
3. Účely spracúvania osobných údajov:

a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, – vystavenie daňového dokladu
b) email, telefónny kontakt – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, zasielanie akciových ponúk tzv. newsletter Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
c ) adresa – doručenie objednávky

3 a. Sprostredkovatelia ochrany osobných údajov :

DPD SK s.r.o. – za účelom doručenia objednávky

ECOMAIL.CZ, s.r.o.. – za účelom doručovania akciových ponúk tzv. newsletter

a) Spracúvanie osobných údajov (Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, ) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy

6. Doba uchovávania osobných údajov: len na dobu ako to vyžaduje zákon alebo poskytnutie služby

a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH – na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov b) email, telefónny kontakt – do momentu splnenia zmluvy.

7. Dotknutá osoba dáva vyplnením a odoslaním kontantého formulára zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

8. Cookies
Cookies sú malé súbory s informáciami, ktoré webové sídla ukladajú na počítač návštevníka, a ktorý prehliadač návštevníka poskytuje webovému sídlu vždy, keď naň návštevník opätovne zavíta. Cookies používame, aby nám pomohli identifikovať a sledovať zákazníkov, ich používanie webového sídla a ich preferencie webových sídel (napr. jazyk) Návštevníci webových stránok www.haspo.sk, ktorí si neželajú ukladať súbory cookies do svojich počítačov, by mali vo svojich webových prehliadačoch zakázať používanie cookies, avšak mali by ste tak robiť s vedomým, že niektoré funkcionality našich webových sídel bez pomoci cookies nemusia fungovať správne.