Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

BOZP povinnosti zamestnávateľa

 

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP uvádza najrozšírenejšiu skupinu povinností zamestnávateľov v oblasti BOZP. Pri vykonávaní opatrení na úseku BOZP je zamestnávateľ povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi.

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a zásadami BOZP, s nebezpečenstvom a ohrozeniami na pracovisku a s ich dopadom na zdravie zamestnancov.

Zároveň zamestnávateľ je povinný vykonávať kontrolnú činnosť na pracovisku, čo zahŕňa napr. kontrolu stavu technických zariadení, kontrolu používania ochranných zariadení a osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontrolu užívania alkoholických, omamných a psychotropných látok a kontrolu zákazu fajčenia.

 

Povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa BOZP na pracovisku

 • Zlepšovať pracovné podmienky, prispôsobiť ich zamestnancom a to na základe meniacich sa okolností na pracovisku. Pri zlepšovaní pracovných podmienok sa zohľadňujú nové
  vedecké a technické poznatky.
 • Identifikovať všetky nebezpečenstvá a ohrozenia na svojom pracovisku. Následne je jeho úlohou posúdiť riziká a vypracovať o nich písomný dokument.
 • Po identifikovaní nebezpečenstiev a ohrození účinne ich odstrániť. Ak to nie je možné, prijať opatrenia, ktoré obmedzia nebezpečenstvo a ohrozenie.
 • Zabezpečiť bezpečné pracovisko, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, bezpečnú organizáciu práce. Zároveň zabezpečiť potrebné opravy a údržbu na pracovisku.
 • Zaistiť, aby chemické, fyzikálne, biologické, sociálne faktory a faktory ovplyvňujúce
  psychickú pracovnú záťaž neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
 • Ak na pracovisku pracujú aj nefajčiari, zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách. Zamestnávateľ zodpovedá za dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách.

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia zamestnancov

 • Zaradiť zamestnanca na výkon pracovných činností na základe výsledku posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu a vzhľadom na jeho zdravotný stav; schopnosti, vek, kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť.
 • Zabezpečiť vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a ich pravidelnosť vzhľadom na charakter práce a pracovné podmienky pracoviska
 • Zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu na pracovisku
 • Zabezpečiť prestávky pre zamestnancov

Medzi ďalšie povinnosti zamestnávateľa patrí povinnosť zabezpečiť účinné osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej OOPP) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. OOPP zabezpečí na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev na pracovisku.

Zamestnávateľ je povinný vypracovať zoznam poskytovaných OOPP a viesť evidenciu o ich poskytnutí. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť OOPP bezplatne, ak to vyžaduje ochrana života alebo zdravia zamestnanca. Úlohou zamestnávateľa je udržiavať OOPP v používateľnom a vo funkčnom stave a vyžadovať ich používanie, čo zaistí kontrolnou činnosťou.

Zamestnávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomým nachádzajú na jeho pracovisku alebo v jeho priestoroch. Ak na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa budú vykonávať práce zamestnanci iného zamestnávateľa, zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby boli oboznámení s potrebnými informáciami a pokynmi, ktoré na jeho pracovisku na zaistenie BOZP platia.

 

Zamestnávateľ je povinný bezplatne zabezpečiť:

 • Pitný režim pre zamestnancov (ak to vyžaduje ochrana ich života a zdravia) a upraviť to vnútorným predpisom
 • Poskytnúť umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na telesnú hygienu zamestnancov
 • Poskytnúť pracovný odev a pracovnú obuv (ak zamestnanci pracujú v prostredí, kde je mimoriadne znečistené pracovisko alebo bežný odev a obuv podliehajú
  mimoriadnemu opotrebovaniu)

Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci hradí zamestnávateľ. Medzi náklady patrí napr. preventívna lekárska prehliadka vo vzťahu k práci, osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev, hygienické potreby, pitný režim.

Zamestnávateľ má okrem iného aj ďalšie povinnosti, ktoré sú uvedené v jednotlivých osobitných predpisoch, ktoré sa na charakter práce a pracovného prostredia vzťahujú.

Autor: Mgr. Mária Babčáková

 

Chcete poznať vaše povinnosti vyplývajúce zo zákona BOZP? Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme so všetkými aktivitami BOZP.