Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Pracovná zdravotná služba a hroziace pokuty

Pokuta, slovo, ktorému sa snaží vyhnúť každá či už právnická-podnikateľ alebo fyzická osoba.

V tomto článku si povieme čo všetko treba zabezpečiť a na čo netreba zabúdať,  aby ste mali zabezpečené všetko v zmysle legislatívy na úseku verejného zdravotníctva správne.

Na začiatok niečo o Pracovnej zdravotnej službe (PZS).

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

PZS teda zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku, pričom jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich práceschopnosti.

Pokuty, alebo sankcie môžeme charakterizovať ako nástroj na presadzovanie uplatňovania právnych predpisov v praxi. 

Sankčné oprávnenia sú:

  • zákazy
  • odobratie oprávnenia
  • odobratie osvedčenia a preukazu
  • uloženie finančnej pokuty 

Finančné pokuty sa ukladajú:

  • zamestnávateľom
  • fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi
  • fyzickým osobám- napríklad aj zamestnancom


Najčastejšie nedostatky, s ktorými sa stretávame v praxi,  a ktoré sa považujú v zmysle zákona 355/2007 Z.z. v platnom znení, za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci:

–  nezabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, výška pokuty od 150€ do 20 000

– priestory spoločnosti nie sú uvedené do prevádzky, alebo nebola splnená oznamovacia povinnosť, výška pokuty od 150€ do 20 000€. Aj pokiaľ svoju činnosť vykonávate v prenajatých priestoroch, komunikáciu s úradmi ako aj všetky potrebné žiadosti podávate  Vy a nie prenajímateľ priestorov!

– nezabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a nezabezpečí vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou podľa, výška pokuty od 150€ do 20 000

– nevypracuje prevádzkový poriadok, výška pokuty od 150€ do 20 000

– nevedie a neuchová evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie¸ výška pokuty od 150€ do 20 000

– neposkytne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, výška pokuty od 150€ do 20 000€.

Vyššie sú spomenuté len najčastejšie nedostatky s ktorými sa v praxi stretávame.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nie je jediný orgán, ktorý môže pokutu uložiť. Aj inšpektorát práce je orgán, ktorý môže ukladať pokuty a aj ukladá.

Pokutu môže inšpektorát práce uložiť do dvoch rokov odo dňa prerokovania protokolu a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď bola porušená povinnosť. 

Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

Konanie o uloženie pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán verejného zdravotníctva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

V roku 2019 bolo v súvislosti s neplnením povinností zamestnávateľov zabezpečiť pre svojich zamestnancov primeraný zdravotný dohľad vrátane vypracovania dokumentov v spolupráci s PZS uložili jednotlivé Regionálne úrady verejného zdravotníctva sankcie 36 fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám (zamestnávateľom) v celkovej sume 25 750,- €, v roku 2018 boli dané  45 fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám (zamestnávateľom) sankcie v celkovej sume 46 900,- €.  Najvyššia uložená pokuta pre organizáciu bola v sume 4450€.

Spomenuté sankcie sú dané len jednotlivými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a nie sú v nich zahrnuté sankcie dané inšpektorátom práce.

A to sme spomenuli iba jednu oblasť nesplnenia si zákonnej povinnosti.

Uložením pokuty nekončí vaša povinnosť dať si potrebnú dokumentáciu vypracovať. Práve naopak, musíte vykonať všetky potrebné kroky a vypracovať všetku potrebnú dokumentáciu. V opačnom prípade bude najbližšie uložená pokuta dvojnásobná oproti prvej. 

Porušenie zákazu fajčenia na pracovisku a z toho vyplývajúce sankcie:

V súvislosti s ustanoveným zákazom fajčenia podľa zákona o ochrane nefajčiarov je fyzická osoba-podnikateľ (napr. živnostník) a právnická osoba (napr. s.r.o.) povinná:

  • utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov,
  • zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení.

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie, v ktorom je zakázané fajčiť (napr. kaviareň), je tiež povinný upozorniť verejnosť resp. klientov na zákaz fajčenia-  piktogramom podľa nariadenia vlády SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Na viditeľnom mieste má byť umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákazu

Ak je podnikateľ súčasne aj zamestnávateľom (t. j. zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu), a na jeho pracovisku pracuje aspoň jeden nefajčiar, je zároveň povinný vydať zákaz fajčenia na pracovisku platiaci pre jeho zamestnancov a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu. Zamestnávateľ musí vydať takýto zákaz formou internej smernice.

Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov vykonávajú viaceré kontrolné orgány, napr. Slovenská obchodná inšpekcia, obec, Policajný zbor a iné. Avšak kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia vykonávajú predovšetkým Úrad verejného zdravotníctva SR a príslušné regionálne úrady.   

Regionálne úrady verejného zdravotníctva kontrolujú dodržiavanie zákazu fajčenia na rôznych miestach, napr. v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, v reštauráciách, soláriách, kinách či múzeách, ale aj v školách. 

Ak podnikateľ nezabezpečí dodržiavanie zákazu fajčenia (napr. v predajni s oblečením), orgán verejného zdravotníctva mu pri zistení tohto porušenia uloží pokutu v rozsahu od 500 eur až do 15 000 eur. 

Osoba, ktorá poruší zákaz fajčenia v prevádzke, sa dopustí priestupku. Za takýto priestupok je podľa zákona možné uložiť pokutu do 331 eur. Priestupky prejednávajú orgány verejného zdravotníctva, avšak v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj iné orgány (napr. obce, Slovenská obchodná inšpekcia či Policajný zbor). 

Kto kontroluje porušenie zákazu fajčenia na pracovisku a aké sankcie hrozia?

Kontrolu dodržiavania predpisov BOZP vykonávajú príslušné inšpektoráty práce. Ak zistia, že zamestnávateľ porušil povinnosť vydať na pracovisku zákaz fajčenia, môžu mu uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur.     

V prípade, že zamestnanec porušil zákaz fajčenia na pracovisku, zamestnávateľ môže voči nemu vyvodiť dôsledky v zmysle Zákonníka práce, t. j. môže to vyhodnotiť ako závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny (v závislosti od konkrétnych okolností). Zamestnávateľ postupuje podľa internej smernice, v ktorej má určený jednotný postup pri posudzovaní porušenia tohto zákazu, vrátane vyvodzovania postihov pre zamestnanca (napr. písomné upozornenie zamestnanca na porušenie zákazu).

Niečo na záver:

Nie je jednoduché podnikať, keď na fungovanie potrebujete pečiatky úradov a spĺňať množstvo legislatívnych povinností a mať vypracovanej dokumentácie viac ako znesie množstvo papiera z jedného stromu.  Práve preto Vám oblasť pracovnej zdravotnej služby komplexne zastrešíme, aby sme spoločne vykonali opatrenia smerujúce k predchádzaniu pokút a nemuseli nič hasiť-aj keď pôsobíme aj v oblasti požiarnej ochrany 😊, po príchode kontroly zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo inšpektorátu práce.

Vy sa môžete venovať Vašej práci, kým my sa budeme venovať ochrane zdravia Vašich zamestnancov a vypracujeme Vám všetku potrebnú dokumentáciu.