Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Pracovný úraz

Plnenie pracovných úloh môže v závislosti na vykonávaných činnostiach prinášať rôzne nebezpečné situácie. Azda najväčším postrachom pre zamestnávateľa je pracovný úraz svojich zamestnancov. V tomto článku si bližšie rozoberieme čo je a čo nie je pracovný úrazy, aké povinnosti má zamestnávateľ a aké zamestnanec.

„Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“

Takto definuje pracovný úraz Zákonník práce. Dôležité je tiež vedieť čo pracovný úraz nie je.

Pracovný úraz nie je úraz, ktorý sa stane na ceste do a zo zamestnania, úraz ktorý sa stane v čase obedňajšej prestávky, a úraz ktorý sa stal pri vykonávaní inej činnosti než tej na ktorú bol zamestnanec zamestnaný. V poslednom prípade ale treba prihliadať aj na fakt, či zamestnávateľ nepoveril zamestnanca ústne, alebo písomne aby vykonal aj činnosť nad rámec svojej pracovnej zmluvy. V takomto prípade sa takýto úraz bude taktiež definovať ako pracovný.

Pracovné úrazy sa delia do rôznych kategórií v závislosti na závažnosti poškodenia zdravia.

 • Drobné pracovné úrazy sú bežné a časté úrazy na pracovisku – napr. poškriabanie, odretie – úrazy, ktoré si nevyžadujú lekárske ošetrenie, zamestnanec sa ošetrí sám a pokračuje v práci ďalej. Tieto úrazy zamestnávateľ eviduje interne.
 • Pracovné úrazy ktoré si vyžadujú lekárske ošetrenie sa podľa dĺžky trvania práceneschopnosti rozdeľujú na úrazy evidované, a registrované.

Evidovaný pracovný úraz je úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie s práceneschopnosťou trvajúcou maximálne tri dni. Tieto úrazy je potrebné zaznamenávať v internej evidencii zamestnávateľa. Poslúži na to jednoduchá písomná evidencia, kde nesmú chýbať údaje o zamestnancovi, popis udalostí ktoré viedli k úrazu, a v neposlednom rade prijaté opatrenia na zamedzenie vzniku podobných úrazov.

 • Pracovné úrazy pri ktorých je zamestnanec práceneschopný viac ako tri dni sa nazývajú registrované pracovné úrazy 

Pri týchto úrazoch má zamestnávateľ okrem vyššie spomenutých povinností aj ďalšie. Ako už z názvu vyplýva zamestnávateľ musí takýto úraz registrovať. Čo to ale znamená? Registrácia pracovného úrazu je vyplnenie špeciálneho tlačiva tzv. Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ktorý sa odosiela na príslušný inšpektorát práce. Pri vypisovaní tohto tlačiva treba dbať na čo najdetailnejší opis priebehu udalostí, ktorý viedol k vzniku pracovného úrazu a správne určiť zdroj a príčinu úrazu. Ak to dovoľuje zdravotný stav poškodeného zamestnanca osobné stretnutie je na mieste. Záznam môže vypísať zamestnávateľ, alebo ním poverená osoba, no v praxi toto tlačivo najčastejšie spisuje bezpečnostný technik zamestnávateľa. Toto tlačivo je potrebné spísať a odoslať na inšpektorát práce do 8 dní odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel že sa jedná o registrovaný pracovný úraz.

Zamestnávatelia, nebojte sa úrazy registrovať, registrácia úrazu neznamená automatickú kontrolu z inšpektorátu práce. Oveľa horšie, ako kontrola z IP je neplnenie si tejto zákonnej povinnosti.

Medzi ďalšie kategórie úrazov patria:

 • závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví
 • závažný pracovný úraz s následkom smrti

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne hlásiť príslušnému IP závažný pracovný úraz. To či sa jedná o závažný pracovný úraz alebo nie, určuje ošetrujúci lekár.

Postup pri pracovnom úraze
 • poskytnutie prvej pomoci
 • privolanie RZP – ak si to vyžaduje zdravotný stav raneného
 • informovať priameho nadriadeného o vzniku pracovného úrazu
 • zaevidovať pracovný úraz
 • šetriť pracovný úraz
 • v prípade vzniku registrovaného úrazu zaslať príslušné dokumenty inšpektorátu práce
 • ak sa jedná o závažný pracovný úraz, zaslať inšpektorátu do 30 dní správu o  vyšetrení príčin a okolnosti vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach.

A čo živnostník?

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pojednáva a určuje povinnosti zamestnávateľovi, čiže rieši pracovnoprávny vzťah medzi nim a zamestnancom. Preto aj v prípade úrazov sa registrácia a ohlasovanie úrazov na živnostníkov nevzťahuje.

Ako predchádzať úrazom na pracovisku? Bežná otázka mnohých zamestnávateľov, má niekoľko odpovedí. Základom je prevencia. Milý zamestnávateľ, pouč svojich zamestnancov o možných rizikách na pracovisku, o zostatkových rizikách ktoré nie je možné odstrániť, oboznám ich s predpismi a pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Častou príčinou je nedostatočné resp. žiadne oboznámenie s návodmi na použitie, či už k strojom, zariadeniam alebo k rôznym elektrickým zariadeniam. Poskytovanie účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov je ďalšou nutnosťou za účelom ochrany zdravia pri práci a predchádzaní vzniku pracovných úrazov.