Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Protikorupčná politika

 

Účelom tejto politiky je stanoviť normy správania a minimalizovať riziko uplácania. Firma Jaroslav Kačmár – HasPO a jej zamestnanci sa zaviazali, že budú praktikovať zodpovedný spôsob správania a smerovania, v súlade s právom, reguláciami a inými požiadavkami. Sme plne zaviazaný držať sa silnej protikorupčnej kultúry a politiky, ktorá je v súlade so všetkými protikorupčnými zákonmi Slovenskej republiky a zákonmi cudzích krajín a zaistiť, že žiadne úplatky alebo korupčné platby, podnety a pod. nie sú nikým, kto u nás alebo v našom mene pracuje, vykonané, ponúkané, vyhľadávané alebo získané.

 

Slovenský Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. rozlišuje nasledujúce formy korupcie :

1. Prijímanie úplatku (§328) Ak osoba, priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu príjme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal určitého konania, tak že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

2. Podplácanie (§332) Ak osoba priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

3. Nepriama korupcia (§336) je založená na prijímaní úplatku osobou, ktorá má ďalej svojim vplyvom pôsobiť na iného, aby ten poskytol podplácajúcej osobe určité výhody, spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia, alebo na podplácaní takejto, na iného pôsobiacej osoby.

 

POHOSTENIE, CHARITA A DARY

Dary a pohostenie sú legitímnou časťou firemnej kultúry a mali by byť vykonávané v súlade s touto politikou. Ak sú dary neprimerané, môžu byť považované za úplatok alebo konflikt záujmov. Za každých okolností by mala byť vykonávaná previerka pri prijímaní a dávaní akejkoľvek forme darov a pohostenia v mene Jaroslav Kačmár – HasPO. Všetky charitatívne dary sú zaznamenané písomne.

 

POLITICKÁ NEZÁVISLOSŤ

Jaroslav Kačmár – HasPO neposkytuje žiadne dotácie politickým stranám ani politicky zameraným združeniam.

 

ZODPOVEDNOSŤ A ROZSAH

Táto protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, nezávislých zástupcov, zmluvných partnerov, konzultantov, obchodných partnerov a všetky ďalšie strany, ktoré spolupracujú s našou firmou. Je zodpovednosťou všetkých vyššie spomenutých strán zaistiť prevenciu úplatkov a ich detekciu, zároveň všetky jej podané správy musia byť v súlade s touto politikou.

 

 

Jaroslav Kačmár – HasPO

V Košiciach dňa 04.07.2011