1. júla nadobudla účinnosť novela zákona o BOZP. Dotknú sa zmeny aj vás?

Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

 Najvýraznejšou zmenou v zákone je možnosť získať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov aj pre fyzické osoby. Doteraz to bolo umožnené len právnickým osobám. No keďže medzi tieto spadali aj tzv. jednoosobové právnické osoby, t.j. napríklad živnostníci, ministerstvo sa rozhodlo túto možnosť udeliť aj fyzickým osobám.

Pre udelenie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov je potrebné splniť podmienky definované v zákone č. 124/2006 Z.z. K žiadosti je potrebné doložiť všetky potvrdenia a ďalšie materiály, napríklad vzorový projekt výchovy a vzdelávania.   

Zmeny v školeniach

  1. Opakované školenia

Opakované školenia  povinne organizujú priami nadriadení zamestnancov za účelom zvyšovania úrovne ich vedomostí z oblasti bezpečnosti pri práci. Ako často sa tieto školenia musia zabezpečovať, závisí od príslušných legislatívnych opatrení pre jednotlivé oblasti podnikania.

  1. Doplňovacie školenia

Povinnosť zabezpečiť doplňovacie školenie vzniká zamestnávateľovi v prípade, ak dôjde k zmene pracovnej náplne zamestnanca alebo preradí na výkon inej práce. Poskytnutie doplňovacieho školenia je tiež nutné pri zavádzaní nových technológií.

  1. Osobitné školenia

Osobitné školenia je pre zamestnancov potrebné zabezpečiť:

  1. Školenia vychádzajúce zo záväzných predpisov

Tieto školenia musia absolvovať zamestnanci, ktorí vykonávajú svoju prácu v súlade s potrebnou odbornou spôsobilosťou (zvárač, skladník…)

Povinnosti, ktoré zostali

Povinnosťou pre zamestnávateľov zostalo zabezpečiť pravidelný dohľad nad BOZP a to prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, teda technika BOZP, alebo autorizovaného bezpečnostného technika.. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na živnostníkov. Zamestnávateľ je tiež stále povinný viesť evidenciu pracovných úrazov a starať sa o ochranu života a zdravia všetkých osôb na pracovisku.

Chápeme, že v súčasnej legislatíve sa dá ľahko stratiť. Úlohu BOZP a zákonných povinností zamestnávateľa však radi pomôžeme zvládnuť aj vám. V našej ponuke nájdete komplexné služby školení a zabezpečenia BOZP, od úvodného auditu, cez vedenie evidenciu pracovných úrazov, koordináciu BOZP a hodnotenie rizík, až po pracovnú zdravotnú službu.