Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Povinnosti v oblasti OPP

Ake povinnosti sa Vás týkajú v oblasti Ochrany pred požiarmi? (OPP)

Ochrana pred požiarmi je zákonom povinná pre všetkých zamestnávateľov. Súčasťou OPP sú v skratke školenia, dokumentácia a následne pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky vykonávané odborne spôsobilou osobou, technikom alebo špecialistom požiarnej ochrany.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi najčastejšie obsahuje: požiarne poplachové smernice, požiarnu identifikačnú kartu, požiarne evakuačné plány, požiarny poriadok, požiarnu knihu, doklady o kontrole požiarnych zariadení, záznam o školení, riešenie požiarnej bezpečnosti stavby a iné.

Najčastejšie otázky :
 1. Musíme mať dokumentáciu OPP?

Áno, dokumentáciu požiarnej ochrany a pravidelné prehliadky OPP musí mať na základe zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi povinne každý zamestnávateľ.

Výnimkou sú prevádzky, ktoré:

 • zamestnávajú maximálne 5 zamestnancov
 • nevykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a nemajú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • priestory a objekty, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní majú najviac 100m2
 1. Ako často sa robia prehliadky OPP?

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú

raz za 3 mesiace v bežných objektoch a priestoroch (napr. obchodná prevádzka, zdravotnícke zariadenie, autoservis a iné)

raz za 6 mesiacov, v priestoroch, kde sa vykonáva len administratívna činnosť

raz za 12 mesiacov v obytných domoch, v objektoch a priestoroch, kde sú vykonávané len občasné práce (údržba, kontrola, oprava)

 1. Koľko musíme mať hasiacich prístrojov?

Počet hasiacich prístrojov určuje špecialista požiarnej ochrany v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, alebo dodatočne orientačne výpočtom. Počet a druh hasiacich prístrojov závisí od veľkosti prevádzky a činností, ktoré sa na prevádzke vykonávajú.

 1. Musí byť zaškolený každý zamestnanec?

Áno, zaškolený musí byť každý zamestnanec (aj dohodár a brigádnik), aj v prípade, že nespĺňate povinnosť mať dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa prvej otázky.

 1. Potrebujeme požiarny evakuačný plán?

Požiarny evakuačný plán potrebujete v objekte, kde nie sú jednoduché podmienky evakuácie, a teda, ak má objekt viac ako dve nadzemné podlažia, ak sa v objekte zdržiavajú osoby, ktoré objekt nepoznajú.

 1. Môže k nám prísť kontrola?

Áno, tieto kontroly na úseku ochrany pred požiarmi – štátny požiarny dozor vykonáva krajské alebo okresné riaditeľstvo HaZZ. V prípade zabezpečovania služieb ochrany pred požiarmi našou spoločnosťou Vás pri každej kontrole zastupujeme priamo u Vás.

 1. Kto vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky?

Osoba odborne spôsobilá teda, technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany.

 1. Aké presne povinnosti musí zamestnávateľ v oblasti ochrany pred požiarmi zabezpečovať ?
 2. a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 3. b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 4. c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo,
 5. d) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo
 6. e) zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi, vymedzenie okruhu osôb podliehajúcich školeniu a overovaniu a spôsob overovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 7. f) vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov; druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob a potrebu jej vypracovania a uloženia a lehoty jej kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 8. g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,
 9. h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,
 10. i) prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo a podľa pokynov výrobcu,3a)
 11. j) určovať a mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a látok a zásady ich bezpečného používania a skladovania, ak je ich výrobcom,
 12. k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 13. l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti,4) bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,
 14. m) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 1. n) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 2. o) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
 3. p) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.
 4. r) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti, podmienky projektovania, inštalácie, označovania a prevádzkovania požiarnych zariadení a vlastnosti a podmienky prevádzkovania hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi vrátane podmienok zabezpečenia ich akcieschopnosti a podmienok, za ktorých je možné dočasne neprevádzkovať uvedené zariadenia, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 5. s) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam,
 6. t) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
 7. u) udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania,
 8. v) vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a fyzickej osobe-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb; zásady posudzovania objektov z hľadiska podmienok evakuácie osôb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 9. w) zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov; podmienky zriaďovania a vybavenia a počet ohlasovní požiarov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 10. x) spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo,
 1. y) zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu; druhy protipožiarnych hliadok, ich úlohy a obsah a rozsah odbornej prípravy a lehoty jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 2. z) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


  BOZPPožiarna OchranaPZS

  Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

  Navštívte nás

  BRATISLAVA

  Ulica Svornosti 42

  821 06 Bratislava

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky BA

  Mobil : +421 905 161 980

  KOŠICE

  Vozárova 1

  040 17 Košice

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky KE

  Mobil : +421 918 505 584

  VRANOV NAD TOPĽOU

  Čemernianska 203

  093 03 Vranov nad Topľou

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky VT

  Mobil : +421 905 271 563

  haspo vranov