Priemerný čas pre vypracovanie cenovej ponuky: 57 minút   

Čo je to PZS a musím ju mať?

Čo je to PZS, a musím ju vôbec pre moju firmu mať?

Povinnosť zabezpečovať pre všetkých zamestnancov pracovnú zdravotnú službu určuje zákon č. 355/2007 Z. z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Pracovná zdravotná služba (PZS) zabezpečuje zdravotný dohľad na pracovisku. Čo to znamená? Cieľom je identifikovať riziká – faktory pracovného prostredia, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska poškodiť zdravie zamestnancov, prehodnotiť ich a navrhnúť riešenie, aby sa znížilo zdravotné riziko a aby v budúcnosti nevznikla choroba z povolania. Hlavný cieľom je podporovať zdravie v práci, zlepšovať zdravotný stav a kvalitu života zamestnancov.

Pracovnú zdravotnú službu musí mať zo zákona zabezpečenú každý, kto zamestnáva minimálne 1 zamestnanca, prípadne je zamestnávateľ zamestnancom.

Súčasťou dokumentácie PZS je zhodnotenie pracoviska tzv. vstupný audit, posudok o riziku s kategorizáciou prác, prípadne evidencia zamestnancov v kat. 2, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (lekárska prehliadka vo vzťahu k práci).

Najčastejšie otázky :
 1. Ako vyzerá u nás audit PZS v praxi?

Po uzavretí zmluvy si s Vami dohodneme vstupný audit, prípadne si vyžiadame všetky potrebné dokumenty (podľa charakteru prevádzky), pri úvodnom audite si spoločne prejdeme celú prevádzku, zhodnotíme pracovné prostredie, následne vypracujeme dokumentáciu, v prípade potreby navrhneme ako zlepšiť pracovné prostredie alebo ako znížiť riziko, ktoré vzniká na pracovisku. Následne sme Vám stále k dispozícii v prípade otázok alebo kontroly štátnych orgánov.

 1. Musíme mať prevádzkový poriadok?

Prevádzkový poriadok musíte mať, ak je to povinnosť zo zákona napr. pri práci s výskytom hluku, pri práci s chemikáliami, pri práci s vibrujúcimi nástrojmi, pre prevádzky – zariadenia spoločného stravovania (kaviareň, reštaurácia, bistro a pod.), pri práci s azbestom, pri práci s biologickými faktormi, ubytovacia zariadenia, školské zariadenia, atď. alebo ak Vám to urči príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 1. Sú povinné vstupné lekárske prehliadky vo vzťahu k práci?

Vstupné lekárske prehliadky sú povinné pre každého zamestnanca (vrátane dohodárov a brigádnikov), túto povinnosť ukladá v § 6 písm. o) zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP „zamestnávateľ je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu a iné…“

 1. Sú povinné lekárske periodické (preventívne) prehliadky vo vzťahu k práci v 1. a 2. kategórii prác?

Periodické (preventívne) lekárske prehliadky nie sú povinné v kategórii prác 1. a 2., avšak odporúčame vykonávať takéto prehliadky raz za 3 roky. Ďalej sú povinné periodické lekárske prehliadky, ak to určuje osobitný predpis napr. 1x za rok pri nočnej práci, 1x za 5 rokov pri aktualizačných odborných prípravách – napr. obsluha vysokozdvižného vozíka, viazač bremien, revízny technik VTZ, zvárač a podobne.

 1. Kto k nám môže prísť na kontrolu?

Na úseku ochrany zdravia pri práci vykonávajú pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva štátny zdravotný dozor – kontrolu, či máte splnené všetky zákonné povinnosti. Taktiež, v rámci kontroly Inšpektorátu práce, môžu skontrolovať inšpektori lekárske prehliadky alebo prevádzkové poriadky. V prípade zabezpečovania služieb PZS našou spoločnosťou Vás pri každej kontrole zastupujeme priamo u Vás.

 1. Čo je choroba z povolania?

Choroba z povolania je každé poškodenie zdravia zamestnanca, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s prácou. Za chorobu z povolania sa považuje choroba, ktorá bola uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom podľa osobitných predpisov a choroba je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a vznikla za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

   Cenová ponuka na mieru

     Priemerný čas pre vypracovanie
     cenovej ponuky: 57 minút


  BOZPPožiarna OchranaPZS

  Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10% zľavu.

      INFOLINKA

  Michal Kačmár

  Manažér obchodu

  Telefón
  +421 918 505 584

  Navštívte nás

  BRATISLAVA

  Ulica Svornosti 42

  821 06 Bratislava

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky BA

  Mobil : +421 905 161 980

  KOŠICE

  Vozárova 1

  040 17 Košice

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky KE

  Mobil : +421 918 505 584

  VRANOV NAD TOPĽOU

  Čemernianska 203

  093 03 Vranov nad Topľou

  Kontaktná osoba: Manažér prevádzky VT

  Mobil : +421 905 271 563

  haspo vranov