Najčastejšie pokuty a nedostatky pri kontrolách od hasičov

Najčastejšie pokuty a nedostatky pri kontroloách od hasičov Čo je ochrana pred požiarmi? Ochrana pred požiarmi (OPP) je súbor činností daných priamo zákonom.  Rozumieť sa ňou dá rovnako i metódy, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť podmienky na ochranu života a zdravia pred požiarmi. Okrem toho, tuzaradzujeme i ochranu pred mimoriadnymi udalosťami. OPP zahŕňa požiarnu prevenciu, podmienky a spôsob hasenia. […]

Pracovná zdravotná služba a pokuty

Pracovná zdravotná služba a hroziace pokuty Pokuta, slovo, ktorému sa snaží vyhnúť každá či už právnická-podnikateľ alebo fyzická osoba. V tomto článku si povieme čo všetko treba zabezpečiť a na čo netreba zabúdať,  aby ste mali zabezpečené všetko v zmysle legislatívy na úseku verejného zdravotníctva správne. Na začiatok niečo o Pracovnej zdravotnej službe (PZS). Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný […]

Pracovný úraz

Pracovný úraz Plnenie pracovných úloh môže v závislosti na vykonávaných činnostiach prinášať rôzne nebezpečné situácie. Azda najväčším postrachom pre zamestnávateľa je pracovný úraz svojich zamestnancov. V tomto článku si bližšie rozoberieme čo je a čo nie je pracovný úrazy, aké povinnosti má zamestnávateľ a aké zamestnanec. „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh […]

Ako zabezpečiť požiarnu ochranu v praxi

Ako zabezpečiť požiarnu ochranu v praxi Človek sa už od nepamäti snaží chrániť pred nepriaznivými situáciami akými sú požiare či iné mimoriadne udalosti. Potreba plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vyplýva zo zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi predstavuje ucelený systém […]

Alkohol, drogy a ich prítomnosť na pracovisku z pohľadu BOZP

Alkohol, drogy a ich prítomnosť na pracovisku z pohľadu BOZP  Ako poskytovateľ služieb BOZP sa bežne u zamestnávateľa stretávame s požiadavkou na vykonanie skúšky požitia alkoholu alebo drog u zamestnanca. Podľa § 9 zákona č 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je povinnosťou zamestnávateľa kontrolovať, či nie je zamestnanec v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných […]

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP   Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP uvádza najrozšírenejšiu skupinu povinností zamestnávateľov v oblasti BOZP. Pri vykonávaní opatrení na úseku BOZP je zamestnávateľ povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi. Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a zásadami BOZP, s nebezpečenstvom a […]

Legislatíva v oblasti BOZP

Legislatíva v oblasti BOZP Legislatíva Slovenskej republike ustanovuje základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom Ústavy SR, zákonov, nariadení a vyhlášok. Ústava SR v piatom oddiely v článku 36 hovorí, že zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje okrem iného aj ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Zákony a predpisy v […]

Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami a v kuchyni

BOZP eletrické zariadenia

Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami a v kuchyni Ak chceme dosiahnuť čo najvyššiu bezpečnosť zamestnancov na pracovisku, je potrebné vykonávať technické, organizačné a výchovné opatrenia, ktoré sú založené na pravidelnom oboznamovaní zamestnancov s pravidlami BOZP a následným dodržiavaním predpisov. Oboznamovanie zamestnancov s pravidlami BOZP sa vykonáva vždy pred nástupom do zamestnania alebo v deň […]

Fire protection specialist

Fire protection specialist Dear architects, designers, civil engineers, developers, investors, homeowners, flats or offices, we would like to offer you the possibility of elaboration fire safety of the building for your projects. Our company has two experienced fire protection specialists with more than ten years of experience, who are always available to meet your time […]