Hluk a jeho negatívne dopady na zdravie a životné prostredie

Hluk a jeho negatívne dopady  na zdravie a životné prostredie Hluková záťaž sa stáva čoraz vážnejším problémom nielen v priemyselných prevádzkach, ale aj v bežnom živote modernej spoločnosti. Nadmerný hluk môže mať vážne zdravotné následky na ľudský organizmus a preto je mimoriadne dôležité venovať mu náležitú pozornosť, systematicky ho monitorovať a snažiť sa o jeho […]

Meranie hluku

Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí Základy merania hluku v bežnom živote Nepríjemný zvuk, známy ako hluk, predstavuje významné nebezpečenstvo ovplyvňujúce ľudské zdravie a celkovú kvalitu života. V kontexte každodennosti je precízne meranie hluku kritické pre detekciu jeho pôvodcov a intenzity s cieľom minimalizovať potenciálne riziká. Kľúčovým aspektom pri meraní hluku je rozlíšenie medzi akustickým […]

Interný audit ISO 45001

Kompletný sprievodca Interným auditom ISO 45001 Srdečne vás vítame na našom blogu, ktorý sa bude intenzívne venovať tematike Interného auditu ISO 45001. ISO 45001 predstavuje medzinárodný štandard určujúci požiadavky pre systém riadenia bezpečnosti a zdravia pri práci (BOZP). Primárnou ambíciou tohto štandardu je zabezpečiť a zdokonaliť bezpečné pracovné prostredie pre každého zamestnanca. Avšak ako môže […]

Najčastejšie pokuty a nedostatky pri kontrolách od hasičov

Najčastejšie pokuty a nedostatky pri kontroloách od hasičov Čo je ochrana pred požiarmi? Ochrana pred požiarmi (OPP) je súbor činností daných priamo zákonom.  Rozumieť sa ňou dá rovnako i metódy, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť podmienky na ochranu života a zdravia pred požiarmi. Okrem toho, tuzaradzujeme i ochranu pred mimoriadnymi udalosťami. OPP zahŕňa požiarnu prevenciu, podmienky a spôsob hasenia. […]

Pracovná zdravotná služba a pokuty

Pracovná zdravotná služba a hroziace pokuty Pokuta, slovo, ktorému sa snaží vyhnúť každá či už právnická-podnikateľ alebo fyzická osoba. V tomto článku si povieme čo všetko treba zabezpečiť a na čo netreba zabúdať,  aby ste mali zabezpečené všetko v zmysle legislatívy na úseku verejného zdravotníctva správne. Na začiatok niečo o Pracovnej zdravotnej službe (PZS). Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný […]

Pracovný úraz

Pracovný úraz Plnenie pracovných úloh môže v závislosti na vykonávaných činnostiach prinášať rôzne nebezpečné situácie. Azda najväčším postrachom pre zamestnávateľa je pracovný úraz svojich zamestnancov. V tomto článku si bližšie rozoberieme čo je a čo nie je pracovný úrazy, aké povinnosti má zamestnávateľ a aké zamestnanec. „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh […]

Ako zabezpečiť požiarnu ochranu v praxi

Ako zabezpečiť požiarnu ochranu v praxi Človek sa už od nepamäti snaží chrániť pred nepriaznivými situáciami akými sú požiare či iné mimoriadne udalosti. Potreba plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb vyplýva zo zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi predstavuje ucelený systém […]

Alkohol, drogy a ich prítomnosť na pracovisku z pohľadu BOZP

Alkohol, drogy a ich prítomnosť na pracovisku z pohľadu BOZP  Ako poskytovateľ služieb BOZP sa bežne u zamestnávateľa stretávame s požiadavkou na vykonanie skúšky požitia alkoholu alebo drog u zamestnanca. Podľa § 9 zákona č 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je povinnosťou zamestnávateľa kontrolovať, či nie je zamestnanec v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných […]

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP   Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP uvádza najrozšírenejšiu skupinu povinností zamestnávateľov v oblasti BOZP. Pri vykonávaní opatrení na úseku BOZP je zamestnávateľ povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi. Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a zásadami BOZP, s nebezpečenstvom a […]