Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP   Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP uvádza najrozšírenejšiu skupinu povinností zamestnávateľov v oblasti BOZP. Pri vykonávaní opatrení na úseku BOZP je zamestnávateľ povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi. Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a zásadami BOZP, s nebezpečenstvom a […]

Legislatíva v oblasti BOZP

Legislatíva v oblasti BOZP Legislatíva Slovenskej republike ustanovuje základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom Ústavy SR, zákonov, nariadení a vyhlášok. Ústava SR v piatom oddiely v článku 36 hovorí, že zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje okrem iného aj ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.   Zákony a predpisy […]

Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami a v kuchyni

BOZP eletrické zariadenia

Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami a v kuchyni Ak chceme dosiahnuť čo najvyššiu bezpečnosť zamestnancov na pracovisku, je potrebné vykonávať technické, organizačné a výchovné opatrenia, ktoré sú založené na pravidelnom oboznamovaní zamestnancov s pravidlami BOZP a následným dodržiavaním predpisov. Oboznamovanie zamestnancov s pravidlami BOZP sa vykonáva vždy pred nástupom do zamestnania alebo v deň […]

HOME OFFICE – tips on how to work from home

HOME OFFICE – tips on how to work effectively from home Also work from home – the so-called. home office has its benefits, but also health or social risks. Improper sitting, lighting and without regular breaks, working from home can cause eye fatigue, neck and spine pain, musculoskeletal disorders, stress, mental strain, reduced attention and […]

HOME OFFICE – tipy ako pracovať z domu

Home office BOZP

HOME OFFICE – tipy ako efektívne pracovať z domu Aj práca z domu – tzv. home office má svoje výhody, ale aj zdravotné či sociálne riziká.  Pri nesprávnom sedení, osvetlení a bez pravidelných prestávok nám práca z domu môže spôsobiť únavu očí, bolesti krku a chrbtice, poruchy pohybového aparátu, stres, duševnú záťaž, zníženú pozornosť a […]

Zamestnávatelia pozor, začínajú kontroly na pracovnú zdravotnú službu!

Bezpečnostná služba BTS / technik BOZP

Zamestnávatelia pozor, začínajú kontroly na pracovnú zdravotnú službu! Ste zamestnávateľom, ale zabezpečujete svojim zamestnancom naozaj všetko čo vyplýva z Vašej zákonnej povinnosti?   Povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu každému zamestnancovi (aj dohodárovi)  je v platnosti od 01.01.2015 . V tomto období sa stupňuje počet kontrol zo strany RUVZ aj Inšpektorátu práce zameraných na zabezpečenie si tejto povinnosti a pokuty nie sú […]

Zmeny v zákone o BOZP

prevadzkovy poriadok vypracovanie pre firmu

1. júla nadobudla účinnosť novela zákona o BOZP. Dotknú sa zmeny aj vás? Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov  Najvýraznejšou zmenou v zákone je možnosť získať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov aj pre fyzické osoby. Doteraz to bolo umožnené len právnickým osobám. No keďže medzi tieto spadali aj tzv. jednoosobové právnické osoby, t.j. napríklad živnostníci, ministerstvo sa rozhodlo […]

Špecialista požiarnej ochrany

Školenie hasičských jednotiek

Špecialista požiarnej ochrany  Vážení architekti, projektanti, stavební inžinieri, developeri, investori, majitelia domov, bytov či kancelárii, radi by sme Vám ponúkli možnosť vypracovania protipožiarnej bezpečnosti stavby pre Vaše projekty. Naša firma disponuje dvomi skúsenými špecialistami požiarnej ochrany s viac ako desaťročnými skúsenosťami, ktorí sú vždy k dispozícii, tak aby spĺňali Vaše časové i kvalitatívne nároky. PBS vypracúvame pre projekty na celom území […]

PZS : Oznamovanie kategórie práce 2 – termín predlžený do 29.02.2020

Väčšina zamestnávateľov ktorí či už mali alebo nemali zriadenú pracovnú zdravotnú službu zaregistrovali v médiách termín 31.01.2019. Do tohoto termínu boli zamestnávatelia povinní nahlásiť prostredníctvom formuláru zverejneného na stránke RUVZ všetkých zamestnancov, ktorí boli pracovnou zdravotnou službou zaradení do kategórie práce 2. Napriek tomu, že  § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z jasne […]